Referat Ekstraordinær Generalforsamling.

Referat ekstraordinær generalforsamling Fanø Marineforening lørdag den 19. August 2017 klokken 10.00.

Formanden bød velkommen til de medlemmer, der var mødt op. Derefter var der flaghejsning, inden man gik i gang med selve dagsordenen. 35 var mødt op til den ekstraordinære generalforsamling.

  1. Valg af dirigent: Per Dichman blev foreslået og enstemmigt valgt. Per konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til § 32.4.
  2. Valg af referent: Hans Novrup blev foreslået og enstemmigt valgt.
  3. Valg af stemmetællere: De 2 æresmedlemmer Hans Peter Karl og Erling Kristiansen blev foreslået og enstemmigt valgt.

Inden selve valget af en ny bestyrelse fik formanden ordet for at komme med en redegørelse for den situation, vi var kommet i.

Formandens beretning ekstraordinær generalforsamling:

Jeg vil gerne byde alle velkommen til vores ekstraordinære generalforsamling.

Det er med stor beklagelse vi i dag skal afholde ekstraordinær general forsamling, men bestyrelsen ser ingen anden udvej.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer udtræder.

Lad mig starte med at fortælle, at generalforsamlinger bl.a. afholdes for, at vælge bestyrelsesmedlemmer.

Her stiller nogle medlemmer deres tid til rådighed for foreningen eller klubben. Som regel er det mennesker, der har lyst og energi til at yde et stykke arbejde, og som kan lide at gøre et godt stykke arbejde.

Når så deres frivillige arbejde hele tiden bliver mødt med kritik, og som regel på en måde, som man ikke kan imødegå, idet kritikken bliver fremført anonymt, så forsvinder motivationen til det videre arbejde. Dette har bevirket, at Bent Iversen har valgt at melde sig ud af foreningen.

Da den ofte usaglige, og overdrevne kritik, har fundet sted siden generalforsamlingen i 2016, må det være på tide, at få valgt initiativrige personer ind. Her skal siges, at det er nu, og her i dag. Vi forventer selvfølgelig, at alle kritikere stiller op, for at gøre det endnu bedre, end den gamle bestyrelse har gjort.

I som medlemmer, har nu muligheden for, at vælge lige netop den bestyrelse, som I ønsker, og som I også har haft mulighed for, i de forgangne år.

Ud over, hvad jeg lige har nævnt, så er der også, for mit eget vedkommende, indtruffet det meget beklagelige, at min person, fysisk, er blevet udsat for vold fra et af vore medlemmer, hvilket i min verden er ganske uacceptabelt. Ydermere har personen, dagligt, over en længere periode, forulempet mig, og Eva med perfide udtalelser, hvilket også har påvirket min beslutning, om at udtræde af bestyrelsen. For at undgå yderligere sladder, drejer det sig om John Pedersen. John valgte selv på sidste bestyrelsesmøde at blive ekskluderet af Fanø Marineforening, hvilket han så er blevet. Dette er meldt ud til John selv og til Danmarks Marineforening.

Nu videre til fremtiden.

Jeg tror den kommende bestyrelse, vil sætte stor pris på, engang imellem at få ros og hjælp, at få tilkendegivet, fra medlemmerne ”Godt gået”. Det er ikke bestyrelsen, der ejer Fanø Marineforening, det er alle medlemmernes forening, og man skal selv være med til at gøre den til en levedygtig og velfungerende klub

Med håbet om en god ekstraordinær generalforsamling og en ny levedygtig bestyrelse.

Jens Martin Christiansen

Per samlede op efter beretningen. Det er vigtigt, at der er et samspil mellem medlemmer og bestyrelse, at man er enige om at styrke kammeratskabet og imødegå sladder, som for enhver pris skal bekæmpes. Det er alles forening, og alle skal være med til at få foreningen til at fungere. De skyldige i det, der er sket i dag, er måske de, der ikke er mødt op. At skifte en hel bestyrelse ud i en ellers velfungerende forening ville være alt ødelæggende og en katastrofalt, som han mente ikke ville tjene nogen, og at det bedste ville være et kompromis, som alle kunne leve med, og måske få den gamle bestyrelse til at fortsætte til næste generalforsamling.

Hartman mente at foreningen kørte godt, at alle skulle behandles ens.

Herefter var der lejlighed til at kommentere formandens tale og komme med spørgsmål. Dette medførte en hvis debat vedrørende ting, der var sket i foreningen. Enden på det hele blev, at man for fremtiden ville gå til bestyrelsen med problemerne, og få et svar, i stedet for at starte sladder i byen. Man må gerne komme med kritik, men den skal være konstruktiv og ikke anonym.

Man ville gerne have mere åbenhed i foreningen, hvilket man mente, man kunne få, hvis det var muligt at se referaterne fra bestyrelsesmøderne. De vil i fremtiden komme på vores hjemmeside og blive opsat på opslagstavlen i Marineforeningen. Ligeledes ville formanden være tilstede i foreningen 1 gang om måneden, så man kunne få en snak, hvis der var noget, man gerne ville have at vide eller spørge om. Det ville også være med til at forhindre sladder og rygtedannelser, som der ikke er hold i.

Herefter blev der 15 min. Pause, hvor man kunne tale sammen og komme overens med, hvordan man kan hjælpe bestyrelsen og bakke op om bestyrelsen.

  1. Efter pausen meddelte Per, at efter en snak med bestyrelsen, ville den gerne fortsætte til næste generalforsamling, men under forudsætning af at alt sladder ophører, man hjælper med barvagter, ellers er baren lukket, at man bakker bestyrelsen op, at der bliver mere åbenhed, at medlemmerne engagerer sig, og får dæmpet de negative kræfter. Dette kunne deltagerne tilslutte sig

Der var enighed om fra begge sider at indkalde til et hjælpermøde hurtigst muligt.

Sloganet må være: Styrk kammeratskabet og imødegå sladderen

  1. Valg af suppleanter: Kunze Hartmann og Keld Mathias Andersen fra Sønderho blev valg.

Herefter takkede Per for et godt og konstruktivt møde.

Formanden takkede ligeledes Per for måden generalforsamlingen var blevet ledet.

Der blev herefter udråbt 3 rungende hurra råb for Fanø Marineforening inden flaget blev strøget og generalforsamlingen sluttede.

Referat

Hans Novrup.