Referat Bestyrelsesmøde

Her vil i fremtiden, ligge det sidste referat, fra sidste bestyrelsesmøde.

Denne gang er det fra bestyrelsesmøde 13-02-2019.

Bestyrelsesmøde den 13-02-2019 klokken 1630.

Deltagere: Jens Martin Christiansen, Lars Bo Møller, Kel Sørensen, Hartmann Kunze, Keld Andersen, Mads Larsson, Hans Carl (som suppleant for sekretæren, Hans Novrup).

Fraværende med afbud: Bjarne Kirkegård, Hans Novrup, Klaus Wittusen

  1. Konstituering af ny bestyrelse.

JMC udtrykte glæde ved den nye bestyrelses sammensætning og bød Keld velkommen. Bestyrelsen kommer til at fungere fint, hvis alle udfører et stykke arbejde.

Hartmann er materialeforvalter. Han overtager indkøb fra Bjarne. Han uddelegerer alle arbejder i fremtiden, eventuelt ud fra listerne med opgavesøgende. Alle indkøb går gennem Hartmann bortset fra storindkøb, som skal godkendes af bestyrelsen.

Planlægning af vedligehold af marinestuen varetages af Keld, Lars Bo sammen med Klaus.

Jubilæumsudvalget består af JMC, Mads og Klaus.

Når restaureringen af de sidste skibsmalerier er færdige ca. 1. maj, skal alle samles på en væg i marinestuen.

  1. Årsplan 2019.

Følgende blev diskuteret i forbindelse med den kommende aktivitets plan:

Mandeaftener skal gøres mere ’synlige’ ved annonce i Fanø Ugeblad.

Der skal laves en liste over deltagere i hovedrengøring. I forbindelse med rengøringen laver Keld mad til deltagerne.

Når arrangementer fremover starter, lukkes baren for ikke deltagende medlemmer.

Sponsorer inviteres til reception i forbindelse med kommende 75-års jubilæum.

Oplysninger om Fanø Marineforenings historie trykkes i Fanø Ugeblad for at gøre foreningen mere synlig.

Til jubilæumsfesten beregnes en ’all inklusive’ pris.

Man kan læse den nye aktivitets kalender på foreningens hjemmeside.

  1. Sendemandsmøde.

Randers den 17/18. maj.

  1. Distriktsmøde.

Ribe afholder, måske i Esbjergs marinestue. Nærmere tilgår fra distriktsformanden

  1. Næste møde.

Torsdag den 28 marts kl. 1700. Der serveres smørrebrød.

  1. Eventuelt

På næste møde sættes navne på den/ de ansvarlige, ved de kommende mandeaftener samt øvrige arrangementer…

Lars Bo om buketter til begravelse? Rimeligt. Hvis man ved, hvornår bisættelsen finder sted. Generalforsamlingen var positiv. Bestyrelsen er positiv indstillet…

Fliser nedlagt i haven, blev modtaget positivt. Udgift 15.000 kr.

Vedrørende ensomme medlemmer: Arrangement af mulige sammenkomster for ensomme medlemmer i marinestuen undersøges.

Muligt foredrag om IS, Social Kontrol eller Tyrkiet – foredragsholder Deniz Serinci. Medlemmer gratis. Udefra: 50 kr. Aktuelle emner. Formanden kontakter foredragsholderen for at arrangere et kombineret foredrag.

Hartmann får Brugskort af JMC.

Terrassedør er ikke fuget. Kel arrangerer fugning.

Flagstangen nedtages fredag. Hartmann, Lars Bo og Brian deltager. Politi underrettet.

Facaden pudses – puds farves – 15000 kr. i budget.

Referat:

Stedfortrædende sekretær

Hans P. Carl