Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Fanø Marineforening lørdag 12-02-2022 kl. 10:00

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:

Mads Larsson, Bjarne Kirkegaard, Kel Sørensen, Lars Bo Bøller, Hans Christian Elver Jensen, Klaus Wittusen.

Fraværende:

Jens Martin Christiansen (Corona), Hans Novrup, Keld Mathias Andersen (flyttet fra Fanø)

Indledning:

Næstformanden Mads Larsson spurgte om forsamlingen var enige i at gennemføre mødet til trods for at hovedparten af de tilstedeværende ikke havde stemmeret, grundet manglende kontingent opkrævning via betalingsservice. Ingen modsatte sig. I henhold til kassereren forventer han at kontingentet bliver opkrævet i mats måned.

Generalforsamlingen blev indledt med at følgende medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling, blev mindet ved 1 minuts stilhed:

Gået fra borde i 2021:

Leif Vittrup Bak

Norman Herman Jensen

Richardt Skelmose

Svend Enegaard Hansen

 

Gået fra borde i 2022:

Jan Bodeval Carlsen

Dick Schultz

Herefter blev flaghejsning foretaget, hvorefter de 24 deltagende gaster sang første vers af sangen ’Kong Christian’.

 1. Valg af dirigent.

Peter Messmann blev enstemmigt valgt. Han konstaterede generalforsamlingen var lovlig indkaldt

 

 1. Grundet Jens Martin Christiansens fravær, oplæste næstformanden Mads Larsson hans beretning:

På grund af Corona, kunne vi ikke afholde vores ordinære generalforsamling i februar 2021. Denne blev udsat til først i August, hvorfor der ikke er så meget at berette i denne formandsberetning.

Dog har vi med hensyntagen til nedlukninger, kunne gennemføre følgende arrangementer:

 1. Dronningebesøg på Fanø. Et stort arrangement med en del møder med diverse foreninger, kommunen m.fl. På selve dagen allierede vi os med Esbjerg og Ribe marineforeninger, således vi fremstod massivt.

Vi har fået stor ros for vores indsats.

 1. Busturen til Horsens statsfængsel, var en dejlig tur, dog kunne der være flere tilmeldte (28)
 2. Johannes og Torben deltog til Danmarks udsendtes flagdag den 5 sep. i Esbjerg.
 3. Kel og JM, deltog i Sendemandsmødet i Skagen.
 4. Den 7 okt. Afholdt vi, vores traditionelle Martha aften, med god tilslutning.
 5. Hovedrengøringen den 13 okt. blev udført af Tordenskjolds soldater. 6 deltagere. Tak for god mad Keld Andersen.
 6. Landsformanden samt hustru, deltog i vores mandeaften den 22. okt. De blev på øen et par dage, hvor, jeg havde fornøjelsen at vise dem Fanø.
 7. Kel og JM, deltog i distriktsmødet i Esbjerg den 20 nov.
 8. Det sidste arrangement i sæson 21, blev pudsedagen den 7 nov.
 9. Vores planlagte julebanko, samt en planlagt juleafslutning blev aflyst.
 10. På det seneste, har vi været repræsenteret ved et distriktsseminar i Nyborg, hvor vi hørte om, hvordan Nyborg Marineforening drev deres forening. Det var et spændende og lærerigt møde. JM, og Eva deltog.

Dette var en gennemgang af afholdte aktiviteter.

 

Mine tanker om vores videre færd her i marineforeningen, kredser omkring, hvordan, vi fastholder, og helst udbygger vores medlemsskare.

Vi er stadig, den forening, der har det største antal medlemmer pr. indbygger i Danmark, hvilket er flot.

Om lidt, bliver der valg af ny formand, samt nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg ved de har noget i støbeskeen, omkring en anderledes struktur i den daglige drift, men derom senere.

Jeg har nu været medlem i 25 år, hvoraf en stor del har været som formand. En tjans der fra begyndelsen, syntes at være noget af en udfordring for mig. Dog, var der megen hjælp at hente, både fra min første bestyrelse, men sandelig også fra de efterfølgende. Det har gjort det meget nemmere for mig. Tak for det, til jer alle.

Mit sidste år som formand, blev lidt op ad bakke, med diverse udfordringer helbredsmæssigt, men se så hvad der skete. Den nuværende bestyrelse, rykkede sammen på kommandobroen, og tog det meste af slæbet. Jeg er meget taknemlig. Tusind tak til jer.

Andre medlemmer, der har lavet absolut nødvendigt arbejde, er jer der hver weekend, 104 gange om året har åbnet døren til marinestuen, for at betjene vores medlemmer. Imponerende! En person der også fortjener en kæmpe tak, er vores havemand, og medlem, Ole Sørensen. I 20 år har han ordnet haven, således den altid har set præsentabel ud, Tak Ole.

Sluttelig, er det mit håb, at i alle, vil bakke op, om Fanø Marineforenings historie, som i øvrigt er utrolig spændende, med mange markante personligheder, som mange af os, sikkert er i familie med. (tag og læs vores historie, den står i reolen i marinestuen).

Referater af bestyrelsesmøder siden 1944 findes ligeledes under filen ’Protokol’ på foreningens hjemmesiden.

Tak for mange års tillid til mig.

Nu vil jeg glæde mig til tilværelsen, som trofast medlem.

Jens Martin Christiansen.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse ved Bjarne Kirkegaard

 

Omsætning                                                       Budget

Barsalg                                         49240           80000

Kisten                                                                 16600           32000

Shanty                                            2850             9000

Arrangementer                            14730           10000

Kontingent                                   40050           40000

Renter/donation                          11307           41000

Rente Ø-konto                              1263            2000

Årets omsætning                                              136041

Omkostninger

Vareforbrug                                 37318           70000

Administration                               6170             6000

Arrangementer                            14828           27000

Marinestuen                                53461           61000

Kontingent                                   21899           22000

Uden moms                                        0             2000

Årets omkostninger                                      1336756

Årets resultat                                 2365

 

Marinestuen

Vedligeholdelse      2892

Rengøring               7957

Forsikring               11566

Ejendomsskat        11093

El                               4316

Vand                         1690

Renovation              3045

Varme                                           10904

Nye investeringer         0

Total                        53461

 

Balance pr. 31. dec. 2021

Aktiver

Kassebeholdning     2057

Varelager                   4364

Garantkonto             35000

Ø-konto                   282685

Foreningskonto       26781

Lindevej 12            512000

I alt                           862886

 

Passiver

Egenkapital primo 860521

Årets resultat             2365

I alt                           862886

 

Der var ved udgangen af 2021, 121 medlemmer.

 

Kassereren nævnte at foreningen skulle overveje at investere kontantbeholdningen på over 300000 kr. Hertil svarede Erling Christiansen, at man i disse usikre tider, skulle være tilfreds med det afkast foreningen får i Fanø Sparekasse på henholdsvis garantikapitalen samt på Ø-kontoen.

Der var kassereren enig i.

 

 1. Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

 4. maj gudstjeneste.

Spejderne og Marineforeningen stiller op i kirken med flag.

Fakkeltog med faner til Vester Kirkegård, hvor spejderne og Marineforeningen i

fællesskab lægger kransen.

Kom i kirke til en stærk oplevelse. 5. maj kransenedlæggelse bortfalder.

 

Renovering, vedligehold og nyanskaffelser (Kel)

 

Fliser i haven:

Tilbud på 85 m2 fliser nedlagt lyder på 51000 kr. Det er inklusive indkørsel.

Kun fået tilbud fra et firma, men mon ikke andre ligge i samme prisleje.

Bestyrelsen er enstemmigt blevet enige om at det er for meget. Vi får ikke rigtigt

noget for pengene.

Vi vil selv forsøge at udskifte fliserne en efter en, tage en op og lægge en ned.

Sandet ligger der jo, så med lidt hjælp fra medlemmerne skulle det nok kunnen lade sig gøre,

Der ligger en liste I kan skrive jer på, hvis I vil hjælpe.

Kel renser indkørslen til foråret.

 

Stakitter i for og baghave:

Vi har indhentet et tilbud som lyder på:

Forhaven: Stakitter med leder 8.800 kr. inkl.. moms.

Baghaven: Stakitter med leder 18.000 kr. inkl. moms.

Dertil kommer olie, maling, skruer, arbejdstid og opsætning af stakitterne.

I alt i omegnen af 30-35.000 kr. og tusindvis af arbejdstimer

Det er et kæmpe arbejde, som vil tage rigtig lang tid.

Bestyrelsen er enige om at vi til foråret udskifter de stakitter der er råd i.

Vi reparerer, vasker, sliber og maler stakitterne. Det er overskueligt med hjælp fra medlemmerne.

Der ligger en liste I kan skrive jer på hvis I vil hjælpe.

 

Nye haveborde:

ROBUST bordbænkesæt med ryglæn bestående af galvaniseret stålstel beklædt med planker i vedligeholdelsesfri sort komposit genbrugsplast.

Kombinationen af planker i genbrugsplast og varmgalvaniseret metalstel sikrer minimal vedligeholdelse og lang levetid (ca. 25 år).

Pris per stk.: 4.345 To stk.: 8.690

Bestyrelsen er enige om at købe to af disse borde.

 

Renovering af Marinestue og Bar:

Når vi har konstitueret den nye bestyrelse, prøver vi at lave en plan.

Vi tager gerne imod hjælp til dette store projekt.

Der ligger en liste I kan skrive jer på hvis I er interesseret.

Det er svært at sige hvor meget denne renovering af lokalerne kommer til at koste i materialer, maling, etc. Det afhænger lidt af, hvor kreative holdet er.

Vi håber virkelig I har mod til at melde jer.

 

Aktivitetskalender 2022 – 2023:

Bestyrelsen har fået udleveret et forslag til aktiviteter i 2022.

Nuværende bestyrelse gennemgår kalenderen og kommer med kommentarer og

forslag til kalenderen.

Deadline for input er medio februar

Den nye konstituerede bestyrelse vil færdiggøre kalenderen.

 

Aktivitetskalenderen kommer på hjemmesiden og i Fanø Ugeblad.

Der kommer et opslag med alle arrangementer som I kan sætte på køleskabet.

Som udgangspunkt vil fremtidige arrangementer ikke komme i ugebladet.

Løst udregnet koster annoncerne små 3.000 kr. per år.

Så vi anbefaler jer at følge med på hjemmesiden og Facebook, hvor arrangementerne vil blive slået op, samt eventuelle ændringer.

Alle arrangementer vil som sædvanligt blive slået op i Foreningen.

 

 1. Indkomne forslag.

Ingen.

 

 1. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

 

Vi lægger ikke bruget for 2022 (Bjarne). Kontingentet bliver ikke ændret.

 

 1. Valg til bestyrelsen:

 

Bestyrelsen foreslår en udvidelse af bestyrelsen fra 7 til 9 personer.

Da vi er ejer af ejendommen, er der mange opgaver som skal varetages og det skal

vi have folk til.

Vi har brug for en Materialeforvalter, som sørger for indkøb, opfyldning m.m.

Folk til vedligehold.

Ansvarlige folk for aktiviteter.

En IT ansvarlig, flagbærere, en der tager sig af slopkisten, skrab, varmestyring og

renovation.

Det har vist sig at det ikke er nok med nuværende 7 medlemmer, så vi håber at

to ekstra medlemmer kan gøre en forskel.

Det var forsamlingen enige i.

 

På valg til bestyrelsen:

Valg af formand. Jens Martin – genopstiller ikke.

Valg af sekretær. Hans Novrup – genopstiller.

 

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Lars Bo Møller genopstiller ikke.

Kel Sørensen og Klaus Wittussen genopstiller

Suppleant Mathias Andersen genopstiller ikke – er flyttet fra Fanø.

 

Ikke på valg:

Næstformand Mads Larsson, kasserer Bjarne Kirkegaard, og bestyrelsesmedlem H. C. E. Jensen.

 

Nuværende bestyrelse:

Formand                                     Mangler

Næstformand                             Mads Larsson

Kasserer                                     Bjarne Kirkegaard

Sekretær                                     Mangler

Bestyrelsesmedlem                  Hans Christian

Bestyrelsesmedlem                  Mangler

Bestyrelsesmedlem                  Mangler

Bestyrelsesmedlem                  Mangler

Bestyrelsesmedlem                  Mangler

Suppleant                                   Mangler

Suppleant                                   Mangler

 

Valg af formand:

Kel Sørensen blev enstemmigt valgt til ny formand.

 

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.

 

Følgende medlemmer genopstiller – opstiller:

 

Brian Rasmussen

Johannes Hansen

Hans Novrup

Karen Marie Silkjær Matras

Lars Matras

Niels Witt – ikke mødt op til generalforsamlingen

 

Følgende nye og genvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt:

 

Hans Novrup

Brian Rasmussen

Johannes Hansen

Karen Marie Silkjær Matras

Lars Matras

 

Klaus Wittusen

Mette Jensen

 

Den nye bestyrelse:

Kel Sørensen

Mads Larsson

Bjarne Kirkegaard

Hans Novrup

H.C. Jensen

Brian Rasmussen

Johannes Hansen

Karen Marie Silkjær Matras

Lars Matras

 

Klaus Wittusen

Mette Jensen

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

Valgt blev: Peter Messmann, Rolf C. Schmidt. Suppleant: Erik Egelund.

 

 1. Valg af sendemænd til sendemandmødet.

 

De udpeges af bestyrelsen.

I år afholder distrikt Nordvestjylland sendemandsmødet.

Det bliver afholdt i Løgstør Parkhotel 13 – 15 maj.

 

 1. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

 

Mads Larsson og H. C. Jensen fortsætter.

 

 1. Eventuelt.

Knud Erik Bendixen efterlyste beskæring af egetræet mod nord. Hertil svarede Brian Rasmussen at beskæring bliver løbende foretaget.

Desuden efterlyste han fjernelse af efeu på det høje hegn ind mod naboen mod øst.

Hertil svarede Kel at opgaven var sat på en arbejdsliste.

 

Årstegn 2021 og 2022:

Der er ikke overrakt hæderstegn for 2021

Engang efter Nytårskuren, inviterer vi de medlemmer som skal have årstegn i 2021 og 2022 i marinestuen, hvor vi udleverer tegn og serverer Fanøsmørrebrød eller andet og har et par hyggelige timer sammen.

 

Runde fødselsdage:

Vi er bagud vedrørende runde fødselsdage. Vi plejer at give 2 flasker rødvin. P.ga. Corona har er vi bagud fra og med 2020. Vi er bagefter med minimum: 2020: 12 2021: 11 2022: 21 44 ture med rødvin – 88 flasker – 4.400 kr.

 

Oplysninger om vores sejlskib i marinestuen.

 

”Codan” af Køge – Port Jackson: (Kel).

Jernskib 2.132 tons.

Længde 87,3 m (286,2 ft).

Bredde 12,6 m (41,1 ft).

Dybde 7,7 m (25,2 ft).

Bygget / søsat August 1882.

Værft Hall of Aberdeen.

Ejer William Duthie med 64 andele.

Første Kommandør Kapt. Crombie.

Designet af Alexander Duthie.

Byggepris £29.000.

Officielt nummer 84362.

Beskrivelse Yard nummer:309.

 

Skibet betragtes som et af de smukkeste jernskibe der nogensinde er bygget. ”Port Jackson” er bygget som en uld-Clipper på London – Sidney ruten, hvor den sejlede fra 1882 – 1907.

I 1907 blev den købt af Devitt og Moore og brugt som kadet træningsskib.

Under 1. verdenskrig vendte “Port Jackson” tilbage til godstransport.

Den 28.april 1917 (under ejerskab af Swift S.S. Co.) blev den torpederet af en tysk ubåd.

Kaptajnen og 13 besætningsmedlemmer omkom.

 

Der er mange flere oplysninger omkring ”Port Jackson, som Kel, i løbet at året, vil stykke sammen og lægge op på Facebook, hjemmesiden og i Af delen.

 

Afrunding:

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 16. februar kl. 17:00.

Tilmeldings lister for diverse arbejder er klar til tilmelding.

Baren har åben indtil kl. 13:00.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Kel takkede dirigenten for et godt arbejde.

Mads udtrykte håb om et godt samarbejde i den nye bestyrelse.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11:15 efter nedhaling af flaget samt andet vers i ’Kong Christian’.

 

Stedfortrædende sekretær

Hans P. Carl