Generalforsamling 2011.

Generalforsamling i Fanø Marineforening 12-02-2011 kl. 10.00.

1. Valg af dirigent.

E. Ibsen blev valgt.

2.  Bestyrelsens beretning.

Formanden, Jens Martin Christiansen, rettede en særlig tak til distriktsformanden, Bjarne L. Lauridsen, for at han kunne deltage.

Forsamlingen mindedes 2 afdøde medlemmer, Peter Brinck samt Søren Thøgersen ved 1 minuts stilhed.

Herefter gennemgik formanden de forskellige aktiviteter i årets løb inkl. de ugentlige cykelture på søndage. Der blev rettet en tak til kokkene Michael Benn, Hans Rasmussen, Jørgen Kolind samt Sanni for vel udført arbejde.

Sendemandsmødet blev afholdt i Fåborg medens der var Distriktsmøder på Rømø samt i Ribe.

Der var en tak til bar vagterne samt for deltagelse i vedligehold af bygningen både udvendig samt indvendig. Nyt gulv i baren samt i kabyssen var blevet sponsoreret af J. L. Fondet medens fod lister blev leveret af Fanø Byg. Til jule bankospillet donerede Stoppestedet, Bygma samt Super Spar præmier.  MMS har foretaget en renovering af fregatskiltet.

Foreningen har modtaget 2 nye flag. Et via Mads Larsson samt et fra hoved foreningen.

4 medlemmer cyklede til Mors i pinsen. Sandsynligvis bliver antallet større i år med mulighed for at cykle Mors rundt.

Fra vort medlem Klaus Wittusen, tjenestegørende på orlogsskibet Esbern Snare, er der modtaget 3 rejsebeskrivelser som blev lagt ind på intranettet. Desværre måtte de, sandsynligvis grundet deres detaljer, fjernes efter krav fra Klaus chef. Kopier forefindes nu i en mappe i baren.

Foreningen arbejder, sammen med Klaus Wittusen, på at arrangere en rundtur på Esbern Snare i foråret, når skibet kommer tilbage til Frederikshavn.

Formanden sluttede med at omtale styrkelse og udbredelse af venskaber ved at omtale den fælles udflugt med Ribe afdelingen samt udviklingen af sammenholdet mellem afdelingerne på Mors samt på Fanø.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et overskud på kr. 38 683.

Forsamlingen enedes om at der foretages udlodning af investeringsbeviser 6 måneder før de udløber i 2017 via annonce i Fanø Ugeblad.

4, Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Ingen kommentarer.

5. Indkomne forslag.

Ingen forslag.

6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastlæggelse af kontingent.

Budgettet blev fremlagt i forbindelse med regnskabsfremlæggelsen. Bestyrelsen fremlagde og fik vedtaget en kontingentforhøjelse på 25 kr. til 325 kr. gældende fra 2012.

7. Valg til bestyrelsen:

  1. Valg af formand, såfremt valg finder sted.

Formanden, Jens Martin Christiansen, blev genvalgt.

    8. Valg af kasserer, såfremt valg finder sted.

Kassereren, Erling Christiansen, var ikke på valg.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Mads Larsson (menigt medlem), Jens Stricker (materialeforvalter) og Bent Iversen (menigt medlem) blev alle genvalgt. Det samme gjaldt de 2 suppleanter Mette Jensen og Egil Aagaard.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Peter Messmann (næstformand) og Hans Peter Carl (sekretær)

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

E. Ibsen blev genvalgt. Ved afstemning mellem Hartmann Kunze og Vagn Nielsen, blev Vagn Nielsen valgt med 23 stemmer mod 15 stemmer til Hartmann Kunze. 2 stemmesedler var blanke. Som suppleant blev Verner Nielsen valgt.

 9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

Formanden deltager sammen med øvrige bestyrelsesmedlemmer på skift.

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Mads Larsson og Jens Stricker blev genvalgt.

11. Eventuelt.

Formanden nævnte de medlemmer som var blevet indmeldt i 2010:

Dick Schultz

Jan Christiansen

Peter Laurits Cox

Fleming Frank

Steen Fischer

Klaus Wittusen

Dione Nolsøe

Følgende kunne fejre 25 års jubilæum:

Tage Boye samt Claus Thygesen (ikke til stede).

Følgende kunne fejre 40 års jubilæum:

Peter Messmann, Morten N. Nielsen samt Henning Rasmussen.

Forsamlingen udtalte enighed med bestyrelsen i at den skal fortsætte arbejde med planerne om renovering af husets tag.

Henning Rasmussen vil sponsorer Fanø Laks til forret ved første givne lejlighed.

Formanden afsluttede mødet med en tak til dirigenten.

41 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Om aftenen deltog 62 (medlemmer og hustruer) i en meget vellykket nytårskur i Industriforeningens lokaler