Generalforsamling 2012.

Generalforsamling i  Fanø Marineforening 11-02-2012 kl. 1000.

Generalforsamlingen blev indledt med flaghejsning samt med at 28 deltagende gaster sang første vers i sangen ’Kong Christian’

1. Valg af dirigent.

E. Ibsen blev enstemmigt valgt.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden, Jens Martin Christiansen, startede beretningen med at oplæse navnene på afdøde medlemmer i 2011, hvorefter de blev mindet ved 1 minuts stilhed. Afdøde medlemmer: Lars P. Brinch, Torben Steen Nielsen, Georg Sturup, Torben Helding, Frank Løvstad, Gunter Wegener.

 

Formanden gennemgik herefter de mange aktiviteter der var blevet udfoldet i løbet af året. Især fremhævede han kransenedlæggelsen ved den lokale mindelund den 5. maj

Han udtrykte tilfredshed med bestyrelsens indsats, hvorefter han opfordrede medlemmerne til lejlighedsvis at melde sig til en bar vagt.

Der er blevet indkøbt nyt møblement som heldigvis blev godt modtaget af medlemmerne. Han rettede en tak til foreningens sponsorer: Stoppestedet, Brugsen, Bygma, Super Spar.

Cykelklubben blev også nævnt med en tak for formanden Leif Husted for en god indsats med hensyn til at samle tropperne og opdatere distancer via mails.

Der har været gensidige besøg mellem Morsø og Fanø Marineforening. I Pinsen cyklede 6 gaster fra Fanø til Mors. Den 9. juli deltog 16 fra Mors i en grill fest i Fanø Marineforening.

Til slut omtalte han bestyrelsens planer for fremtiden: Fornyelse af taget inkl. ændring af konstruktionen. Maskinhuset skal renoveres, revner i husets murer skal tætnes, kabyssen skal overhales og nyt hegn skal opsættes mod syd.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Indtægter                                                  251422

Udgifter                                                     223125

Overskud                                                    28297

 

Kassebeholdning                                         2000

Varebeholdning                                           3000

Garantkonto                                               30000

Checkkonto                                                42469

Ø-konto                                                     259225

Vurdering af hus                                        620000

 

Gæld

Investering beviser                                     40000

Moms                                                           2885

Indkøb                                                            559

Total gæld                                                  43444

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Ny tagkonstruktion: Mindre debat for og imod. Bestyrelsen arbejder videre med projektet.

5. Indkomne forslag.

Fra Hartmann Kunze.

  1. Indkøb af stof duge og servietter med foreningens logo.

Ok fra bestyrelsen. Vedtaget. Kassereren har undersøgt priser: Hvert logo på serviet koster 25 kr. Der skal bestilles 2 forskellige længder af duge. Hvis stof dugene skal benyttes i forbindelse med leje af foreningens lokaler, vil det koste ca. 500 kr. ekstra i leje. Et medlem foreslog at vask af duge foretages af Danibo’s vaskehal. Kassereren arbejder videre med det vedtagne projekt.

  1. Det skal tillades at der åbnes for damebesøg om lørdage.

Bestyrelsen siger ok til forslaget. 17 stemte for forslaget, 4 stemte imod.  Forslaget blev vedtaget.

  1. Benyttelse af toiletter. Foreningen har 2 toiletter, et til herrer, et til damer.

Hartmann Kunze nævner at det kan knibe med hygiejnen, når toiletterne benyttes.

Dick Schultz mente at dametoilet kun er for damer.

Hartmann Kunze opfordrede alle medlemmer til at tage hensyn.

Jens Martin Christiansen opfordrede alle til at yde selvjustits.

Svend Erik Nielsen mente at man skulle etablere et nyt toilet.

Erling Christiansen mente at folk skal tage hensyn. Var imod et nyt toilet.

Johannes M. Hansen mente at der skulle indkøbes en ’pissekumme’.

Michael Benn Thomsen forslog at der blev byttet om på de to toiletter.

Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.

6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

Kontingentet forbliver uændret. Forventet overskud 2012: 48 554 kr. Kassereren gennemgik budgettet for 2012. Han forventer et overskud på ca. 48000 kr.

7. Valg til bestyrelsen:

  1. Valg af formand, såfremt valg finder sted.

Valg finder ikke sted.

  1. Valg af kasserer, såfremt valg finder sted.

Bestyrelsen foreslår Erling Christiansen. Godkendt af alle deltagere.

  1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Peter Messmann, Hans Peter Carl, – begge genvalgt.

Suppleanter: Mette Jensen og Eigil Aagaard, – begge genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

  1. E. Ibsen ønskede ikke genvalg. Hartmann Kunze blev valgt sammen med Vagn Nielsen. Som revisorsuppleant blev Verner Nielsen udpeget.

9. Valg af sendemænd til sendemandmødet.

De udpeges af bestyrelsen.

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Mads Larsson og Jens Stricker fortsætter.

11. Eventuelt.

Formanden oplæste navnene på de medlemmer som blev indmeldt i 2011:

Dick Schultz, Søren Wium, Jørgen H. Kristensen, Hans Christian Elver Jensen, Svend E. Hansen, Bent Aarup, Pia Z. Sørensen, Finn Nielsen, Niels Thyssen, Brian Rasmussen, Søren Elmer.

Herefter var ordet frit:

Hartmann Kunze mente at taget kun skal laves om, hvis det er utæt. Han er imod argumentet vedrørende byforskyndelse. Der er ikke behov for et større lokale på et eventuelt nyt loft.

Formanden: Nuværende tag er ikke kønt. Nyt tag vil forhøje værdien af huset.

Erling Christiansen: Eventuelt nyt loft skal ikke udnyttes.

Endelig beslutning vedrørende nyt tag vil blive taget på en generalforsamling.

Brian Rasmussen roste medlemmerne for god modtagelse som nyt medlem.

Johannes M. Hansen mener at foreningen har lavet byforskyndelse nok på huset.

E. Ibsen oplyste at det er dyrt at fjerne eternit tag.

Formanden: Bestyrelsen udarbejder og fremlægger et budget.

Bent Larsen mente at der er behov for en udvidelse af foreningens lokaler.

Erling Christiansen og Hans Peter Carl mente, at der er tilstrækkelig plads ud fra den forudsætning at foreningen kan se frem til dalende medlemstal.

Formanden opfordrede de tilstedeværende til at udfylde listen med arbejder som de enkelte medlemmer ønsker at deltage i. Husk at skrive telefonnummer på sedlerne.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1130 efter nedhaling af flaget samt afsyngning af andet vers i ’Kong Christian’ efter dirigenten havde takket for god orden.