Generalforsamling 2013.

 

Generalforsamling i  Fanø Marineforening 09-02-2013 kl. 1000.

Generalforsamlingen blev indledt med flaghejsning samt med at 32 deltagende gaster sang første vers i sangen ’Kong Christian’

1. Valg af dirigent.

Leif Husted blev enstemmigt valgt.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden, Jens Martin Christiansen, startede beretningen med at oplæse navnene på afdøde medlemmer i 2012, hvorefter de blev mindet ved 1 minuts stilhed. Afdøde medlemmer: Leif Inhoff Davidsen, Carl Hauge Søndergaard, Jørgen Ditlev Lauritzen. Ære være deres minde.

 

Herefter belyste han marineforeningens formåls paragraffer, som er at styrke nationens interesse for søfarten samt at fastholde og styrke kammeratskabet blandt søens folk – dette gælder selvfølgelig også for medlemmer, der ikke har haft deres liv på søen.

 

Formanden gennemgik herefter de mange aktiviteter der var blevet udfoldet i løbet af året:

Manneaften med 18 deltagere.

Foredrag af Ole Kolborg, om Titanic’s forlis med 16 deltagere.

Hovedrengøring, der trak mange medlemmer.

Strandrensning med 25 deltagere.

Kransenedlæggelsen den 5. maj, hvor 12 deltog. Hertil skal siges, at der normalt er mange flere deltagere, men konfirmationer lagde hindringer i vejen, så 12 er ok.

Så pudser vi også vores messing, som 20 medlemmer lagde mange kræfter i.

Sidst i maj, var der 14, der tog turen til vores venskabsforening på Mors. 6 cyklede, 2 var soigniors, der gjorde alt for at cykelrytterne ikke kom i mangel af både vådt og tørt. Resten af skaren sørgede for en god velkomst, da cykelrytterne nåede den største ø i Limfjorden.

Sidst i maj åbnede vi døren for besøgende, der var til museernes dag på Fanø. Her besøgte 33 personer vores dejlige marinestue.

En meget rost tur i juni foregik med bus til brunkålslejrene ved Søby. 56 deltog. Frokosten blev indtaget i Lemvigs dejlige marinestue, hvor traktementet var et overflødighedshorn af smørrebrød. På turen hjemover indtog vi sand skulpturerne i Søndervig. Der så vi mange mesterværker udført i sand. Imponerende. Selve turens mål, brunkåls lejrene, var også interessant. Historien omkring lejrene blev meget levende fortalt af en utrolig engageret guide.

Midt i juni blev den årlige grillfest som sædvanligt afholdt i vores dejlige have. 64 deltog i den kulinariske oplevelse, heraf 5 fra Morsø Marineforening.

Vores seje cykelhold tog lige en tur til fastlandet for at få flere kilometre i benene. Dette foregik i august.

Den 18. august blev så en af årets højdepunkter afholdt, nemlig fregatskydningen. 23 medlemmer var mødt op til afhentning af den afgående kaptajn, der i dagens anledning havde arrangeret et fint festbord i den dejlige gårdhave. Tak for det, Mulle. 30 deltog i selve skydningen. Richard Skelmose blev udpeget som det kommende års fregat kaptajn. Dagen var dog præget af, at et af vores meget trofaste medlemmer, Carl Søndergaard, skulle bisættes. Ved denne handling mødte 17 af vore medlemmer op i kirken, selvfølgelig med foreningens fane.

Vi blev inviteret til et skyttestævne i Esbjerg Marineforening, hvor 10 deltog + 1 hustru. Vore repræsentanter klarede sig vældig flot.

Den 21/9 blev lærredet rullet ned for fremvisning af filmen Martha. 28 deltog i denne dejlige aften.

5.10 fyldte Esbjerg Marineforening 90 år, i hvilket betød at formanden blev inviteret over sundet til t godt arrangement, i øvrigt med andre formænd fra distrikt 9.

Sidst i oktober afholdt vi endnu en manneaften. Ligeledes med godt fremmøde.

Den 11. november blev messing pudset til den store guldmedalje. Arbejdet blev hurtigt klaret, da rigtig mange var mødt op for at hjælpe.

Sidst i november deltog medlemmer i Esbjerg skyttelavs juleafslutning. 2 fine præmier blev hjembragt.

Arrangement massivt sluttede vi året af med den dejlige, velkendte julegløgg med æbleskiver efterfulgt af julebanko med mange fine, sponsorerede præmier fra vore lokale forretningsdrivende.

Bestyrelsens virke har også været, at præsentere foreningen ved sendemandsmødet i Ærøskøbing, hvor Erling og Jens deltog med deres hustruer.

Derudover har vi deltaget i distriktets 2 årlige møder, henholdsvis på Rømø samt i Tønder. På møderne taler vi om, hvorledes vi kan inspirere hinanden som foreninger samt høre nyt fra hoved foreningen. Vedrørende det sidste, skal der lyde et stort bravo til vores rimelig nye distrikts formand, Carsten Brøner, for medstort arrangement at bide medlemmerne på fortet i København, i haserne.

Vi var også glade for vores invitation til Tønder Marineforenings 50 års jubilæumsfest her for nylig, hvor 3 fra bestyrelsen mødte frem på trods af at det var på en tirsdag. Vi havde en god aften og fik smagt Sønderjysk mad samt ikke mindst kaffebord.

Vedrørende vores dejlige marinestue, som mange andre marineforeninger misunder os, ja, så er der jo mange opgaver der skal løses så huset fremstår, som et velplejet sted, hvor vore medlemmer nyder at komme. Såsom havearbejde, snerydning, pudsning og rengøringsdage. Hvem nævnte rengøring af haveborde? Og meget andet. Tak til jer der altid står klar til at udføre disse opgaver.

Tak til bar vagterne. Der er en tjans der er meget vigtig. Uden dem kan foreningen ikke overleve. Her har vi en opgave, som skal forbedres, idet vi trækker for meget på for få.

Der er ligeledes ofret penge på et nyt plankeværk mod syd, hvilket er meget forskønnende. En skuffelse var det dog, at en af vore naboer, Syd Energi, ikke ville være med til at dele udgiften, idet de mente det var vores opgave. Vores anden nabo mod syd var med på ideen fra første færd – tak for det.

Murværket udvendigt et blevet repareret og venter på at blive malet. Små lister er opsat i toiletterne.

Vi har også brugt penge på nye duge samt service, hvilket er en opfølgning på et forslag, vi fik på sidste generalforsamling.

Vores cykelafdeling kører fortsat. Det er kun isglatte cykelstier, der får cyklisterne til at indstille en cykeltur. Tak til Leif Husted for opdateringer af kørte kilometre mv.

Når jeg nu er ved vores cykelture, så påtænkes det, at vores tur til Mors ændres, således, at vi kører et passende antal kilometre på Mors, så flere kan deltage. I den forbindelse skal huskes, at vi jo ved den lejlighed er inviteret til pinsegilde hos vore venner på havnen i Nykøbing. Indkvartering og transport sørger bestyrelsen for.

Vi takker alle jer, der slutter massivt op omkring vore arrangementer, der gør det sjovere for dem, der står for det.

Fremadrettet arbejder bestyrelsen stadig på nyt tag.

En glæde er også at vore lokaler bliver brugt mere og mere. Nyt er, at Fanø fortællefestival vil afholde et arrangement. Svendborg Marineforening kommer ligeledes. Endelig er der arrangeret 2 foredrags aftener sammen med Skibsrederforeningen.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det store arbejde der bliver udført. Også til de medlemmer der ved sidste generalforsamling skrev under på en indsats seddel.

Også tak til vore sponsorer: Tempo Superspar, Stoppestedet, Bygma, Brugsen, Fanø Fisk, Fanø Byg og Kabyssen.

Sluttelig vil jeg gerne byde vores nye medlemmer velkommen: Martin M. Sørensen, Joachim Munnicke Wittusen, Niels Christin Hansen Lund, Hans Novrup, Chris Thor Illum, Hartling Tolstrup Sørensen, Niels Witt, Lars Matras, Leif Hansen.

 

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab viste et overskud på       56009 kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Ny tagkonstruktion: I løbet af de sidste 2 uger er en ny arkitekt(gebyrfrit) arrangeret. Der arbejdes på en ansøgning til Lauritzen Fondet.

5. Indkomne forslag.

Fra Hartmann Kunze: Åbning 1 nytårsdag fra kl. 1300 til 1600.

Vedtaget.

6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

Kassereren gennemgik det kommende budget som viser et overskud på 47 915 kr. Kontingentet forbliver uændret.

7. Valg til bestyrelsen:

  1. Valg af formand, såfremt valg finder sted.

Jens Martin Christiansen blev enstemmigt genvalgt.

  1. Valg af kasserer, såfremt valg finder sted.

Kassereren er ikke på valg.

  1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På valg Bent Iversen – modtager ikke genvalg, Jens Stricker – modtager valg, Mads Larsson – modtager genvalg.

Nye bestyrelsesmedlemmer valgt: Hans Novrup, Dick Schultz, Jens Stricker og Mads Larsson.

Suppleanter: Mette Jensen genvalgt – John Pedersen valgt til ny suppleant.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Hartmann Kunze blev genvalgt sammen med Vagn Nielsen. Som revisor suppleant blev Verner Nielsen genvalgt.

9. Valg af sendemænd til sendemandmødet.

De udpeges af bestyrelsen.

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Mads Larsson og Jens Stricker fortsætter.

11. Eventuelt.

Hans Novrup takkede for valget til bestyrelsen.

Niels Thyssen foreslog nyt udflugtsmål: Thingbæk Kalkminer i Skørping.

Richard Skelmose foreslog opstramning af reglerne med hensyn til udvælgelse af en y fregatkaptajn ved kommende fregatskydninger.  Formanden og den afgående fregatkaptajn aftaler, hvordan den nye fregatkaptajn udvælges. Nuværende formand mente at der ikke var behov for opstramning

Formanden takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats gennem de seneste år.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1130 efter nedhaling af flaget samt afsyngning af andet vers i ’Kong Christian’ efter dirigenten havde takket for god orden.