Generalforsamling 2014.

Generalforsamling i  Fanø Marineforening 08-02-2014 kl. 1000.

Generalforsamlingen blev indledt med flaghejsning samt med at 33 deltagende gaster sang første vers af sangen ’Kong Christian’

1. Valg af dirigent.

Leif Husted blev enstemmigt valgt.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden, Jens Martin Christiansen, startede beretningen med at byde distriktsformand Carsten Røner velkommen, hvorefter han oplæste navnene på afdøde medlemmer i 2013. De blev mindet ved 1 minuts stilhed. Afdøde medlemmer: Kaj Hansen, Kaj Sønderskov Jensen, Kurt Olsen.

 

Herefter fortsatte han:

Endnu et år er gået, et år, med mange arrangementer. Mange af arrangementerne, er velkendte, men der er også kommet nye til.

Vi startede med distriktsmøde i Ribe hvor Hans Peter, Erling samt Jens Martin deltog. Distriktsmøderne er til for at inspirere og hjælpe hinanden.

Afholdte også distriktsmøde i Esbjerg, hvor Fanø deltog med de samme personer.

27.2 Foredrag om Fanø i Atlantvolden, som trak 30 interesserede tilhørere. Foredraget bliver afholdt sammen med Skibsrederforeningen, et samarbejde jeg synes er meget naturligt.

Endnu et foredrag 21.3 Denne gang om everten, Karen af Mandø. Her var deltagelsen 13 personer.

Mandeaften d. 13. april var besøgt af 17 gaster, der indtog den sædvanlige dejlige mad.

Hans Novrup deltog 16.3 i Landsmesterskabet i holdskydning, som blev afholdt i Randers med det fornemme resultat, 2 plads. Tillykke Hans.

19.4. lagde foreningen lokaler til fortælleraften, som 33 tilhørere overværede.

Godt vi får vist vore lokaler frem. Folk er vældig begejstrede.

Hovedrengøringen 24.4 blev en stor skuffelse. Kun bestyrelsen mødte frem. Her vil jeg gerne tilføje, at bestyrelsen i forvejen, holder vores dejlige Marinestue med tilhørende lokaler, rent. Pas på der ikke bliver trukket for store veksler på dem.

26-27 og 28. april sendte vi Hans Novrup. Mads og Jens Martin med ledsagere, til sendemandsmødet i Kbh. Det var jo 100 års jubilæum for Danmarks Marineforening, så der var lagt op til den helt store oplevelse. Og det blev det, jeg tror ikke deltagerne glemmer denne oplevelse, bl.a kongelig deltagelse i Holmens kirke, med vidunderlig musik i forskellige genre.

5.5 rensede 22 repræsentanter af foreningen det meste af stranden. Flot fremmøde, men det er traditionelt, en stor fornøjelse at deltage.

Denne dag blev en smule presset, da vi også havde kransenedlæggelse på Vester kirkegård.  Men ikke desto mindre deltog 17 medlemmer. Meget flot.

11.5 blev en dag, hvor kammeratskabet mellem vore afdelinger i distrikt 9 bestod sin prøve. Tønder-Ribe og Rømø besøgte Fanø Marineforening, med ikke mindre end 34 personer, der fik en dejlig eftermiddag.

Et pænt fremmøde til pudsedagen 12.5.

14 5 besøgte Svendborg Marineforening Fanø med ikke mindre end 50 personer. Fanø fik megen ros for arrangementet.

17 og 18. maj var vi 12 deltagere, der besøgte vores venskabsforening på Mors.

Den normale cykeltur fra Fanø til Mors, var skiftet ud med en cykeltur på Mors, ca.60 km. Efterfølgende grillfest i marinestuen på havnen. Vi er lige blevet bekendt med, at dette års cykeltur er flyttet til lørdag 21.6. Håber flere vil deltage.

Så nåede vi til 16.6, hvor vores årlige bustur gik til Langelandsfortet, med besøg i Svendborg Marineforening’ hvor vi indtog et dejligt måltid. Efterfølgende besøgte vi restaurant Børsen, hvor effekter fra filmen Matador og samt serien Martha kunne beses. Meget interessant. Bussen var som sædvanlig fyldt op.

Formandsmøde d. 19.6 i Ribe vedr. omstrukturering af Danmarks Marineforenings formålsparagraffer, bl.a. foreningens formål og virksomhed samt Foreningens organisatoriske struktur. Per Dichmann fra Tønder og Verner Christensen fra Esbjerg, deltager i arbejdet. Forventer arbejdet færdigt til sendemandsmødet 2016.

12.7 blev formanden inviteret om bord på patruljefartøjet NAJADEN, der anløb Esbjerg. Om bord var gamle kendinge fra Drejø. En rigtig hyggelig eftermiddag med grill om bord samt det rigtige tilbehør. Blev hentet og leveret tilbage i gummibåd. Spændende. Besætningen på Najaden, aflagde dagen efter besøg i Marinestuen.

13.7 afholdt vi den traditionelle grill fest, hvor der igen var stor opbakning, og med repræsentanter fra Morsø Marineforening.

17.8 fik vi ny fregatkaptajn. 18 skytter dystede om æren, men Christian Fischer var den dygtigste. Efterfølgende hyggede 36 sultne ganer sig.

Distriktsmøde 7.09 i Esbjerg.

8.9 kørte 12 ivrige cyklister til Tambours Have, hvor vi tilbragte nogle dejlige timer i fint vejr. På tilbageturen var vi inviteret til et ganske flot traktement hos et af vore medlemmer, Rita og Peter Tik Tak, som bor i Varde. Tak for det.

20.9 Igen en filmaften med Martha . Som sædvanlig med god stemning blandt de 36 fremmødte.

05.10 deltog 4 medlemmer samt 2 hustruer i skydning hos Esbjerg Skyttelav. Bente Novrup blev nr. 2 på damesiden.

19.10  20 medlemmer deltog i mandeaften, med efterfølgende debat omkring flere aktiviteter i foreningen.

26.10 deltog formanden i afdelingsformandsmøde på Ryes kasserne i Fredericia, hvor der blev talt meget om den nye struktur i det fremtidige, Danmarks Marineforening.

2.11 tryllebandt P. E. Ibsen 20 gaster med sin forrygende madkunst.

9.11 15 gaster deltog i Mortens And aften. Dette var et nyt tiltag der blev vel modtaget.

10.11 blev der pudset til den store guldmedalje. Her deltog 20.

18.11 deltog Erling, Hans P.,  Mads og Jens Martin i et møde med arkitekt Niels Brink, vedr. evt. nyt tag på vores hus. Fik af Niels Brink udleveret adresser på fonde, hvorfra der kunne søges tilskud.

8.12 var der fuldt hus til vores årlige bankospil, men inden, var der fortæret et utal af æbleskiver samt nydt et glas julegløgg eller 2, som gav varme i kinderne. En god tradition.

Andet nyt: Vores kasserer Erling er blevet revisor i distriktet.

Fanø Marineforening har arvet 10.000 fra Lauridsen Fonden.

Dette var så lidt om de afholdte arrangementer.

Fremadrettet, synes Fanø Marineforening, at være på rette spor angående medlemstilgang.  Dette kan der være flere grunde til. Den største er, at vore medlemmer er gode til at anbefale foreningen, som et sted, hvor kammeratskab og trivsel er i højsædet.

En stor tak til bestyrelsen for det sædvanlige store engagement, I lægger i arbejdet for foreningen. Ligeledes tak til Brugs Hans inkl. køkken og serveringspersonale. Jeg tror en stor del af fortjenesten for stort fremmøde til arrangementerne, skyldes jeres indsats. Tak til Klaus W. for rejsebreve, som er anbragt i en mappe i bar stuen.

Vi har også andre medspillere omkring foreningen. Nemlig forretningslivet, der sponsorerer ved forskellige lejligheder.  Tak til Fanø Superspar, Super Brugsen, Fanø Laks, Fanø Byg, Nybolig, Stoppestedet, Kabyssen, Fanø Fodboldgolf, Esbjerg Oil Field Solution og Erling & Alice.

Vi har måttet sige farvel til 3 af vore trofaste gaster, men der er kommet nye til:

Peter Tronbak, Flemming Prusse Nielsen, Torben Lind Sørensen, Bent Pedersen, Søren Brink Jensen, Benjamin Andersen, Mark David Freund, Anker Iversen

Som afslutning på min beretning, ligger det mig meget på sinde, at minde vores medlemmer om, hvad det er der forbinder os med, at være medlemmer i denne forening:

Vores fornemmeste opgave er, at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten.

Fastholde og styrke kammeratskabet mellem vores foreninger. I denne forbindelse vil jeg gerne fremhæve en udtalelse fra vores Landsformand, der på afdelingsformandsmødet i Fredericia udtalte, at alle IKKE pind 1 medlemmer var velkommen i vores Marineforening. For mig nye toner, men jeg hilser det meget velkommen.

Jeg vil gerne slutte denne gennemgang af året der gik, med at sige, tusind tak for en utrolig dejlig tur til Ribe, hvor vi var sammen med medlemmer fra vores distrikt 9. Jeg har fået lovning på, at Ribe gentager denne seance i år, og jeg vil allerede nu anbefale alle vores medlemmer til at deltage.

Carsten Røner mindede om Per Dichmann Hansens forslag om en fælles tur til Kristiansand i Norge den 19. maj 2014 for at højtideligholde 150 års dagen for slaget ved Helgoland, hvor fregatten Jylland deltog. Kristiansand var den Danske flådes hjemhavn på det tidspunkt, hvilket betød at 18 besætningsmedlemmer ligger begravet ved byen.

John Pedersen omtalte besøg af elever fra Marstal Navigationsskole i foreningens lokaler i forbindelse med elevernes deltagelse i det lokale sundheds kursus. John opfordrede til at et sådant arrangement bliver en årlig tilbagevendende begivenhed.

Formanden sluttede indlægget med et håb om en rigtig god fremtid for foreningen.

Jens Martin Christiansen

Formand

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Indtægter                                                  326995

Udgifter                                                     248130

Overskud                                                    78865

 

Kassebeholdning                                        2000

Varebeholdning                                         10000

Garantkonto                                              30000

Checkkonto                                               68965

Ø-konto                                                   290134

Aktiver i alt                                              401099

 

Vurdering af hus                                     500000

 

Gæld

Investering beviser                                 28000

Moms                                                        1615

Indkøb                                                        700

Total gæld                                               30315

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Ny tagkonstruktion: Steen Sørensen spurgte om hvorfor? Formanden sagde, at det drejede sig om at forskønne husrækken, hvori foreningens hus ligger. Hartmann Kunze mente at hvis det kun drejer sig om by forskønnelse – så er det overdrevet. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

5. Indkomne forslag.

Ingen.

6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

Kassereren gennemgik det kommende budget som viser et overskud på 56 069 kr. Kontingentet forbliver uændret.

7. Valg til bestyrelsen:

  1. Valg af formand – formanden ikke på valg.
  2. Valg af kasserer: Erling Christiansen blev enstemmigt genvalgt.
  3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På valg Hans Carl, sekretær og Dick Schults, materiale forvalter. Begge blev enstemmigt genvalgt

Suppleanter: Mette Jensen og John Pedersen blev begge enstemmigt genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Hartmann Kunze blev genvalgt sammen med Vagn Nielsen. Som revisor suppleant blev Verner Nielsen genvalgt.

9. Valg af sendemænd til sendemandmødet.

De udpeges af bestyrelsen.

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Mads Larsson og Jens Stricker fortsætter.

11. Eventuelt.

Hartmann Kunze: Bestyrelsen skal overveje toiletforholdene.  Herretoilettet bør omdannes til et fælles toilet for herrer og damer med et toilet udelukkende til brug for afføring. Det store toilet skal omdannes til herretoilet med ’pissekumme’ hvor herrerne udelukkende kan ’lade vandet’.

Mette Jensen syntes at barstolene fylder for meget. John Pedersen mener også at barstolene skal fornyes. Hartmann: Der vil aldrig blive plads til dem som gerne vil stå ved baren. Jens Stricker efterlyste fod skinne rundt baren.

 

Til slut udbragte formanden 3 gange længe leve for Fanø Marineforening.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1110 efter nedhaling af flaget samt afsyngning af andet vers i ’Kong Christian’ efter dirigenten havde takket for god ro og orden.