Generalforsamling 2015.

Generalforsamling i  Fanø Marineforening lørdag 28-02-2015 kl. 1000.

Generalforsamlingen blev indledt med flaghejsning samt med at 31 deltagende gaster sang første vers af sangen ’Kong Christian’.

1. Valg af dirigent.

Leif Husted blev enstemmigt valgt.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden, Jens Martin Christiansen oplæste navnene på afdøde medlemmer i 2014. De blev mindet ved 1 minuts stilhed. Afdøde medlemmer: Preben Rømer Radoor, Kåre Hjellnes, Jens Ivan Anton Petersen, Vagn Nielsen.

Sidste bestyrelsesperiode, begyndte hektisk, idet første opgave var at være vært for distriktsmødet, i forlængelse af generalforsamlingen.

Fanø Marineforening afholder rigtig mange arrangementer i løbet af året, til glæde for vores medlemmer. Dette er kun muligt ved at så mange dedikerede mennesker tager initiativ. Vi har et forholdsvis fast mønster i vores arrangementer, men der opstår altid i løbet af året nye uforudsete oplevelser. Her tænker jeg på besøg af andre marineforeninger, I år var det Horsens der har beæret os med besøg, eller vi er blevet inviteret ud; sidste gang til gårdfest hos Ribe Marineforening. Skal i øvrigt lige sige at denne fest nok er kommet for at blive. Ribe lægger meget arbejde i arrangementet, og deltagerantallet er støt stigende. Her kan alle vores medlemmer tilmelde sig.

Jeg vil gerne fremhæve nogle aktiviteter, som jeg synes er særlig vigtige for vores forening, og det er dem der gør os synlige. Fregatskydningen med afhentning af fregatkaptajn, Fannikerdagen med deltagelse af vores flag, samarbejdet med Shanty koret, Fortællefestival, Atlantvolden, Strandrensning, Kransenedlæggelse, Sendemandsmøde, Distriktsmøder, foredrag i samarbejde med Skibsrederforeningen, samt besøg hos andre marineforeninger. Disse besøg sker ofte i forbindelse med den årlige bustur. Morsø Marineforening, vores venskabsforening, er ligeledes et arrangement jeg holder af. Jeg vil også gerne nævne vores entusiastiske cykelfreaks, der søndag efter søndag, tager turen ud i det blå, til gavn for helbredet.

Jeg har nu fremhævet nogle af vores aktiviteter, men der er jo mange flere. Aktiviteter, hvor mad er en naturlig del. Her vil jeg gerne som en undtagelse nævne vores Brugs Hans med stab. Tak.

Nytårskuren, som blev afholdt for nylig, har fået megen ros, både for maden, musikken, men ikke mindst for stemningen. Sådan!!

Det forgangne år blev også året, hvor vi kunne fejre 70 år. Stiftelsesdagen blev ganske festlig, med mange tilmeldte, samt mange inviterede gæster. Vi modtog telegram fra Hovedforeningen, Svendborg Marineforening, Esbjerg Marineforening. Fanø kommune skænkede et kompas, således vi kan holde kursen fremover. Gaver var der også fra andre foreninger, samt vores samarbejdes partnere. En dejlig dag. Tak til jer der stod for arrangementet.

En stor oplevelse var det at opleve foredraget omkring støtteskibet Absalon, afholdt med indlevelse og glød af vores medlem Klaus Wittusen, der jo havde sit arbejde på støtteskibene. Foredraget blev fulgt op af et besøg på Absalon, hvilket blev en kæmpe oplevelse, som deltagerne vil huske meget længe. Tak Klaus.

Udfordringer vi står overfor:

Vores tag er utæt. Dvs. at tagpladerne forvitrer. Vi har registreret at det dryppede ned ved vores kommandobro, og ved nærmere eftersyn, konstaterede vi pladernes forfald. Pt. er vi i gang med en ansøgning til JL fonden om tilskud. Vi er rimelige optimistiske. Dette er bare ikke nok, vi behøver også jeres godkendelse, idet det er en stor økonomisk post. Til orientering, så har vi fået kommunens godkendelse til evt. nyt tag. Priser på taget har vi modtaget fra lokale håndværkere.

Der er blevet spurgt om renovering af vores toiletter. Vi afventer, og ser hvad taget løber op i. Her tænker jeg på det eventuelle tilskuds størrelse.

En anden udfordring er vores gennemsnitsalder her i foreningen. Vi har et gennemsnit på 64 år. Dette er ikke så meget som i mange andre foreninger, men giver dog stof til eftertanke. Hvad gør vi for at Fanø Marineforening også om 20 år er ’still going strong’?

Vi må ud og motivere i vores bekendtskabskredse. Danmarks Marineforening er omsider klar over at Foreningen ikke kan overleve udelukkende med orlogsgaster.  Der er simpelthen for få af dem. Vi må ud og agitere overfor alle dem der har/burde have interesse i søværn/søfart . Det skulle være mærkeligt om ikke der blandt borgerne på en så stor søfarts ø skulle være interesserede. Jeg har en ide om, at folk tror man skal have aftjent sin værnepligt i søværnet. Så sæt i gang. Fortæl folk, at vi har et godt samvær.

Et gennemført projekt: Ventilation i bar området. Et dejligt tiltag der er blevet godt modtaget. Vi mangler bare at få justeret ventilåbningerne. Dette bliver gjort den 2. marts af firmaet der opsatte det. I forbindelse med montagen af anlægget, blev vores loft også udskiftet. Vi synes selv at resultatet er blevet fint. Håber også I synes det.

Nogle ydervægge er fornyet efter der blev konstateret gul tømmersvamp. Godt med en forsikring der var der, da vi skulle bruge den.

Jeg vil takke alle, der har gjort en indsats for vores forening. Bestyrelsen, der er meget engagerede, men også alle jer der altid er der når der skal vedligeholdes, både ude og indvendigt.

Jeg vil takke vore sponsorer der altid er hjælpsomme når vi skal bruge dem. Disse er: Fanø Spar, Super Brugsen, Fanø Laks, Nybolig, Fanø Fodboldgolf, Erling & Alice, Stoppestedet og så vores cykel sponsor, som er Leifs søn, Oil Field Solution.

Formanden opfordrede de forsamlede til at deltage i bar vagter. For få medlemmer er aktive. Redigering af hjemmesiden fik ros. Nogle gaster deltager i skydning i Esbjerg. Der har været overvejelser at etablere en skydebane i Fanø Hallen. Foreningen påregner at op til 12 medlemmer har interesse. I år mangler kun et par medlemmer at betale kontingent. Når Dronningen fylder 75 år i april måned, repræsenterer Hans Novrup og Hartmann Kunze foreningen.. Vi har fået foræret en skruen fra en gammel Fanø færge.. Den stammer fra en færge anno 1925. Skruen er blevet rustbanket og malet, hvorefter den er anbragt på hovedbygningens vest gavl. I forbindelse med foreningens 70 års stiftelsesdag omtalte Jens Martin en mulig restaurering af foreningens samling af maritime malerier. Kiss Sharasusuvana er blevet opfordret til at påtage sig opgaven. Jens Martin takkede de mange trofaste medlemmer som gør et stort arbejde for foreningen.

2 medlemmer fik herefter overrakt jubilæums beviser:

Palle Hansen – 40 år.

Johannes Møller Hansen 25 år.

Vi har desværre måtte tage afsked med medlemmer, men opløftende er det, at kunne sige velkommen til nye.

Disse nye er Kim Kjerrumgaard, Ole Sørensen, Hans Christian Ertlev Mikkelsen, samt Erik Lorenzen.

Som afslutning på denne formandsberetning ønsker jeg, at Fanø Marineforening forsat må have god vind fremover.

Lad os rejse os og udbringe et tre foldigt hurra for vores forening.

Jens Martin Christiansen

Formand

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Indtægter                                             350798

Udgifter                                                325785

Overskud                                               25013

 

Kassebeholdning                                     2000

Varebeholdning                                       8000

Garantkonto                                          35000

Checkkonto                                           37351

Ø-konto                                               341761

Aktiver i alt                                           424112

Vurdering af hus                                  500000

 

Gæld

Investering beviser                                28000

Moms                                                     -2818

Indkøb                                                    4600

Total gæld                                            29782

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Jens Martin orienterede om projekt ’nyt tag’ til ca. 220 000 kr.

Projektet godkendt. Ingen stemte imod. 2 stemmer blanke.

5. Indkomne forslag.

Ingen.

6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

Kassereren gennemgik det kommende budget som viser et underskud på 161 534 kr. grundet fornyelse af hovedbygningens tag. Kontingentet forbliver uændret 325 kr.

7. Valg til bestyrelsen:

  1. Valg af formand. På valg. Jens Martin Christiansen modtager genvalg. Genvalgt.
  2. Valg af kasserer. Ikke på valg.
  3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Jens Stricker, Mads Larsson, Hans Novrup. Alle 3 modtager genvalg. Klaus Wittusen stiller op. Han præsenterede sig og forklarede, hvorfor han ønskede at opstille – som aktiv på kongeskibet, Dannebrog, kunne han give foreningen et maritimt input.

En skriftlig afstemning gav følgende resultat: Jens Stricker 21, Mads Larsson 21, Hans Novrup 20 og Klaus Wittusen 27 stemmer. Valgte blev herefter: Klaus Wittussen, Mads Larsson, Jens Stricker.

 

Suppleanter: Mette Jensen og John Pedersen blev begge enstemmigt genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Hartmann Kunze og Verner Nielsen blev valgt. Revisorsuppleant: Christian Fischer.

9. Valg af sendemænd til sendemandmødet.

De udpeges af bestyrelsen. I år holdes mødet i Brøndby. Fanø deltager kun i selve mødet den 2.maj – frem og tilbage samme dag.

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Mads Larsson og Jens Stricker fortsætter.

11. Eventuelt.

Lars Matras takkede for erkendtligheden i forbindelse med hans 50 års fødselsdag i januar måned.

Hartmann Kunze efterlyste snarlig renoveringen af foreningens samling af skibs malerier.

  1. E. Ibsen efterlyste nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for Erling og Hans i 2016.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1120 efter nedhaling af flaget samt andet vers i ’Kong Christian’ efter dirigenten havde takket for god ro og orden.