Generalforsamling 2016.

Generalforsamling i  Fanø Marineforening lørdag 06-02-2016 kl. 1000.

Generalforsamlingen blev indledt med flaghejsning hvorefter 37 deltagende gaster sang første vers af sangen ’Kong Christian’.

1. Valg af dirigent.

Leif Husted blev enstemmigt valgt. Han gennemgik dagsordenen.

2.  Formandens beretning.

Kære medlemmer. Vi har igen sagt farvel til nogle af vore venner, nemlig:

Jørgen Rødgaard, som også var vores æresmedlem, Tage Boye. Holger Nielsen, Knud Nielsen, Lars Ohlsen og Jørgen Dam Christensen.

(De afdøde medlemmer blev mindet ved 1 minuts stilhed).

Noget af det første jeg tænkte på, da jeg skulle skrive denne formandsberetning, var den nye tagkonstruktion, der nu pynter vores hus her på Lindevej. Mange af øens borgere, har komplimenteret resultatet, og vi synes også selv, vi har opnået et betydeligt løft i bybilledet. Vi er faktisk stolte af resultatet. Vi vil i denne forbindelse gerne sende en tak til JL Fonden, der har ydet et betydeligt bidrag.

I øvrigt ikke første gang vi modtager støtte fra fonden, idet dørken i det meste af huset ligeledes fik opmærksomhed.

Lad os blive lidt ved det, at have et hus. Mange kender det jo selv, der er altid noget der skal gøres. Købes nyt, repareres, rengøres, og da vi også har en have, der skal se pæn ud, så er det nødvendigt med medlemmer der træder i karakter.

Disse medlemmer har vi, men dermed ikke sagt, at der ikke kan bruges flere.

Af afholdte arrangementer, skal nævnes Sendemandsmødet i Brøndby, der for Fanøs vedkommende forløb noget atypisk, idet vi ikke deltog hverken i kammeratskabsaftenen om fredagen, eller gallamiddagen om lørdagen, men udelukkende til sendemandsmødet. Vi syntes simpelthen det blev for bekostelig. Tak til jer der tog den lange tur frem og tilbage samme dag.

Der er afholdt 2 distriktsmøder. Møderne bruges til at informere/inspirere, afdelingerne imellem.

Der blev afholdt et formandsmøde i Kolding vedr. evt. sammenlægning af distrikt 8 og 9. Der var et udbredt ønske om sammenlægning. Måske godkendes dette på sendemandsmødet d. 23. april i Korsør.

Af andre arrangementer har vi de traditionelle, såsom Kransenedlæggelse, fregatskydning, bustur, havefest i Ribe, grillfest med Morsø Marineforening, strandrensning, Martha aften, hovedrengøring, pudsedage, Mortens and, julebanko, Fannikerdagene, hvor vi er glade for at vise vort flag samtidig med at det er festligt. Fanø Marineforening var også tilstede, da Morsø Marineforening afholdt 90 års fødselsdagsfest.

Tak til alle jer, der deltager, og jer der er tovholdere på disse arrangementer.

Vi låner vores dejlige hus ud til shanty koret samt til Fanø fortæller festival.

Kiss Sharasuvana er stadig i gang med renovering, af vore malerier. Tak for indsatsen Kiss.

Så er jeg fremme ved det, som jeg ser som en kæmpe udfordring, nemlig fremtiden, ikke kun for Danmarks Marineforening, men også Marineforeningens fremtid her på Fanø.

Vi er udfordret på tilgangen. Vi er fortsat én af de største afdelinger i Danmark målt på indbyggerantal, men det bliver vi ikke ved med. Vi skal ud og agitere i vore omgangskredse. Der burde være interesse for søværn og søfart, i det hele taget, det blå Danmark. Vi er en søfarts ø med mange stolte traditioner, og det skal vi blive ved med.

Jeg vil sige stor tak til alle jer der på forskellig vis, har gjort en indsats i det forgangne år.  Tak til bestyrelsen, der gør et stort arbejde.

Vi vil nu sige velkommen til vore nye medlemmer: John Sand, Sven Sørensen, Niels P. Rasmussen, Jens Pelle.

Og allerede nu kan jeg sige at 3 nye medlemmer er på vej.

Ved forskellige arrangementer er vi så privilegerede, at modtage støtte fra lokale firmaer. Tak til: Fanø Laks, Nybolig, Spar Fanø, Super Brugsen, Kabyssen, Fanø Fodboldgolf, Alice & Erling, Stoppestedet, Havne Kiosken, Oilfield Solution.

Som afslutning på denne formandsberetning, ønsker jeg at Fanø Marineforening, fortsat må have god vind fremover.

Lad os rejse os og udbringe et trefoldigt hurra for vores forening.

Jens Martin Christiansen

Formand

Beretningen blev godtaget.

 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Indtægter                                                             344745         

Udgifter                                                               430016

Underskud                                                              85271

Kassebeholdning                                                     2000

Varebeholdning                                                       6000

Garantkonto                                                          35000

Checkkonto                                                           23059

Ø-konto                                                               272782

Aktiver i alt                                                           338841

Vurdering af hus                                                 500000

Gæld

Investering beviser                                               28000

Moms                                                                        873

Indkøb                                                                     1000

Total gæld                                                             29873

Efter nogen diskussion over antallet af investeringsbeviser blev regnskabet enstemmigt

godkendt.

4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Formanden nævnte renovering af toiletterne.

5. Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

Kassereren gennemgik budgettet for indeværende år. Kontingent forbliver uændret.

Valg til bestyrelsen:

a. Valg af formand. Ikke på valg.

b. Valg af kasserer. Erling Christiansen genopstiller ikke. Bjarne Kirkegaard blev valgt.

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Hans P. Carl og Dick Schultz. Hans P. Carl genopstiller ikke. Dick Schultz genopstiller. Valgt blev: Hans Novrup og Dick Schultz.

Suppleanter: Mette Jensen og John Pedersen. Mette Jensen genopstiller ikke. John Pedersen genopstiller. Valgt blev: John Pedersen og Bent Iversen.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Hartmann Kunze og Verner Nielsen blev valgt. Revisor suppleant: Erling Christiansen.

9. Valg af sendemænd til sendemandmødet.

De udpeges af bestyrelsen. I år holdes mødet i Korsør.

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Mads Larsson og Jens Stricker fortsætter.

11. Eventuelt.

P.E. Ibsen takkede Erling og Hans for deres arbejde for bestyrelsen.

Hartmann Kunze meldte sig ind i marineforeningen i1966 for at få kontakt med den lokale befolkning. Han gennemgik højdepunkter under hans medlemsperiode. Takkede Erling og Hans, hvorefter han overrakte en gave til Erling som tak for hans store arbejde med at få foreningens økonomi på rette spor.

Erling og Hans fortsætter med at supplere øl forsyningen.  Hans fortsætter med at opdatere hjemmesiden

Herefter udnævnte formanden Erling og Hans til æresmedlem af Fanø Marineforening.

Hartmann Kunze modtog 50 års nålen.

Til slut takkede formanden dirigenten for godt samarbejde. Dirigenten går på pension.

Generalforsamlingen sluttede med nedhaling af flag, hvorefter forsamlingen sang andet vers af Kong Christian.