Generalforsamling 2017.

Generalforsamling i Fanø Marineforening lørdag 04-02-2017 kl. 1000.

Generalforsamlingen blev indledt med flaghejsning hvorefter 42 deltagende gaster sang første vers af sangen ’Kong Christian’.

1.      Valg af dirigent.

Erling Christiansen blev enstemmigt valgt. Han gennemgik dagsordenen.

2.      Formandens beretning.

Kære medlemmer. Vi har igen sagt farvel til nogle af vore venner, nemlig:

Hans Skyum, Martin Sørensen, Bent Viffert Larsen, Henning André, Arne Madsen, Villy Fejring, Erik Vad og Bent Juliussen.

(De afdøde medlemmer blev mindet ved 1 minuts stilhed).

Kære medlemmer, vi har desværre igen i år, sagt farvel til nogle af vore medlemmer, nemlig:

Jeg vil kort gennemgå de arrangementer, der er blevet gennemført i den forgangne periode.

På allerhøjeste plan, deltog Hans Novrup, og jeg, med damer, i sendemandsmødet i Korsør.  Igen i år, valgte vi at se bort fra gallamiddagen om lørdagen, idet vi syntes den er for bekostelig. Således blev det til kammeratskabs aften om fredagen, hvilket jeg synes er vigtig, idet det er der, vi får talt med mange af de andre foreninger. I år var det især Godthåbs Marineforening, der blev udvekslet ideer med.  Om lørdagen var der så selve sendemandsmødet. Her blev der talt om distrikts sammenlægninger, samt optagelses kriterier og forretnings udvalgets nedlæggelse mm.

Distrikt 9 som vi hører under er blevet sammenlagt med distrikt 8, så vi i fremtiden består af 11 afdelinger. Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Tønder, Padborg/Gråsten, Ribe, Sønderborg, Vejle og Åbenrå. Tønder, er siden blevet nedlagt.

Valgt distriktsformand, er Per Dickmann  fra Tønder.

Der er ligeledes afholdt 2 distriktsmøder, henholdsvis i Esbjerg, og på Fanø. Indholdet af disse møder har hovedsagelig været, at lære hinanden at kende. Personligt, synes jeg det er meget spændende, at møde nye mennesker, og meninger. 

Af de hjemlige arrangementer, har vi gennemført de sædvanlige, med god tilslutning.

Jeg plejer ikke at fremhæve enkelte medlemmer ved disse arrangementer, men et ikke medlem, skal fremhæves, nemlig Carina, der altid er der, når der skal bruges knofedt, Tak Carina.

Vores kransenedlæggelse på Vester kirkegård, havde flere deltagere end normalt, idet Fanø i Atlantvolden deltog, hvilket jo er meget positivt. De forventer en del flere til dette års nedlæggelse.

Den årlige bustur, gik denne gang til Thyborøn, hvor vi så den nye mindepark, for de omkomne i det største søslag under første verdenskrig. En minderig tur. Fantastisk oplevelse. Efterfølgende spisning hos Thyborøn Marineforening.

Afhentning af fregat kaptajn, foregik denne gang fra Sønderho, hvor Keld Andersen afgik efter et overdådigt frokostbord, Tak.

Havefesten i Ribe blev endnu engang en succes. Fanø Marineforening mønstrede 13 gaster.

Vores egen grillfest i juli, med besøg af Morsø Marineforening, blev igen med stor opbakning.

Strandrensningen er en rigtig succes historie. Uden tilmeldinger møder der 25-28 personer op, næsten hver år. Fantastisk.

Som det er tradition for, deltager foreningen ligeledes med vores flag, når der afholdes Fannikerdage.

Årets sidste event, er julebanko. En dag hvor vi fylder stuen op med unge som gamle og ønsker hinanden god jul, over en gang bankospil, med gaver, sponsoreret af lokale firmaer, samt gløg og æbleskiver. En dejlig dag.

Den ugentlige cykeltur til skovlegepladsen, med afgang kl. 09.00 fra marinestuen, bliver stadig gennemført, nu på 10 år. Der er plads til flere deltagere, skal jeg hilse at sige.

På en anden platform, har vi også gjort os bemærket, nemlig ved den årlige skydning sammen med Esbjerg Skyttelav, i Esbjerg.

Vi erobrede både 1. og 3 pladsen. Ved henholdsvis Hartmann, og Hans Novrup. Super flot.

Så springer jeg fra vore mange arrangementer, til en hel anden side af vore indsatser i, og for, vores forening.

Vi er så privilegeret, at have eget hus, med hvad dette indebærer, af glæder, men også byrder.

Glæden er, at vi selv bestemmer over tid, vedr. arrangementer. Vi kan lave mad i vort eget køkken, vi kan muntre os i vor egen have, vi har lagerplads, således vi ikke ustandselig skal på indkøb.

Denne glæde kan kun fortsætte, hvis der er medlemmer der holder tingene ved lige. Hidtil har det ladet sig gøre, men vi bliver alle ældre,

og der må engang imellem nye folk til, eller flere om opgaverne.

Hvis vi ikke formår at finde disse medlemmer, så er der kun én vej tilbage, nemlig at betale os fra det, med hvad dette indebærer, af økonomi. Bestyrelsen har allerede besluttet, at rengøringen, bliver udført og betalt af folk udefra. Prøv så yderlig, at lægge udgifter til havearbejde, barvagter, levering af øl via Carlsberg, madleverance til vore forskellige arrangementer via eksterne leveran-dører.

Jeg tror ikke på, at vore medlemmer stiller op til bestyrelsen, for at gøre rent, slå græs, stå i baren, male stakitter, osv. Der skal også være tid og plads til ideer, der udvikler og fornyer.

Dette er et ansvar, som alle vore medlemmer, må/skal tage del i, ellers ender det i stagnation som til sidst lukker foreningen.

Jeg ved det er dystre udsigter, jeg her skitserer, men der er stadig god tid til at tage de fornødne tiltag.

Bestyrelsen har som før omtalt, besluttet, at betale os fra den ugentlige rengøring.  Ydermere er der sat et nyt køkken/garderobe projekt i gang. I øjeblikket undersøges priser på elementer, hårde hvidevarer, samt opsætning. En ny havedør er bestilt.

Ligeledes står der en radikal ommøblering af marinestuen på programmet.

Vores ventilationsanlæg er nu oppe at køre effektivt. Vi måtte have en stærkere motor sat på.

Efter 17 års brug, blev gulvtæppet her i marinestuen gjort effektivt rent. Dette blev udført af vort nye medlem Rolf samt frue, der så i samme ombæring også behandlede dørken i resten af huset, imponerende. Tak

Vi har i årets løb haft store udfordringer med vores hjemmeside. Den er blevet hacket. Opbygningen af siden, har taget oceaner af Mads og HPC tid, men skulle være ved at være genopført, dog mangler der noget, som ikke kan lade sig gøre.  Ærgerlig.

Jeg har brugt noget tid på at gennemgå en masse forskellige mapper, som indeholder hele foreningens historie. Det er et meget spændende projekt, der ved vejs ende, vil give interesserede medlemmer og andre, et overskuelig indblik i forenings mange store øjeblikke.

Vi har mistet rigtig mange medlemmer, i denne periode vi nu har været igennem. Medlemmer som vi savner meget. Medlemmer der har sat deres præg på, og i foreningen.  At vi så nu, stadig har et medlemstal, der er blandt det højeste i Danmark, målt pr. indbygger, ja det er jo glædeligt. Her har i en stor andel af fortjenesten, idet det er jer der anbefaler.

Med disse ord, vil jeg sige velkommen til:

Niels Antoniesen, Tobias Tornal, Glen Christian Achmidt, Martin Sohn Marcussen, Rasmus Thøgersen, Rolf Christensen, Søren Robert Hansen, Steen Svenson, Peter Weibel, Jan Hansen, Olof Magnus Jessen, Jens Pelle, Steen Bjørnskov, Jacob Jacobsen, Kel Sørensen.

Lad os rejse os, og udbringe et trefoldigt leve, for vores marineforening.

Mange hilsener til jer alle.

Jens Martin Christiansen

         Formand

Beretningen blev godkendt. 

3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

           Indtægter                                                             283.968        

Udgifter                                                               211.243

Overskud                                                               72.725

 

Kassebeholdning                                                     2.000

Varebeholdning                                                       6.000

Garantkonto                                                          35.000

Checkkonto                                                           42.054

Ø-konto                                                               326.511

Aktiver i alt                                                         441.565

 

Vurdering af hus                                                  500000

 

Gæld

Investering beviser                                                 28.000

Moms                                                                       3.200

Indkøb                                                                   10.500

Total gæld                                                             41.700

 

Der var nogle enkelte spørgsmål til regnskabet, og indvesteringsbeviser blev diskuteret. De udløber/kan indløses i 2017.  Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

4.      Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Formanden nævnte renovering af køkken og garderobe.

Bestyrelsens forslag om ny åbningstid om søndagen blev godkendt. Fra søndag den 2. april indføres ny åbningstid om søndagen fra klokken 1200-1500

 

5.      Indkomne forslag.

           Ingen forslag indkommet.

 

6.      Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

Kassereren gennemgik budgettet for indeværende år under fremlæggelse af regnskabet.   Kontingent forbliver uændret for 2017.

 

7.      Valg til bestyrelsen:

a.                             Valg af formand. Jens Martin på valg

Valgt blev Jens Martin.

b.                            Valg af kasserer. Ikke i år.

c.                             Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Klaus Witussen og Jens Stricker. Klaus Witussen og Jens Stricker genopstiller.

Valgt blev: Klaus Witussen og Jens Stricker.

 

Suppleanter: Bent Iversen og John Pedersen. Bent Iversen og John Pedersen genopstiller. Valgt blev: Bent Iversen og John Pedersen.

 

 

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorer: Hartmann Kunze og Erling Christiansen blev valgt. Revisorsuppleant: Verner Nielsen valgt

 

9.      Valg af sendemænd til sendemandmødet.

De udpeges af bestyrelsen. I år holdes mødet i Ålborg.

 

10.  Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Mads Larsson og Jens Stricker blev valgt. Reserveflagbærer: H.C.

 

11.  Uddeling af jubilæumstagn:

 

50 års jubilarer: 4 mand:

 

Flemming Ørberg                          Lei Bak                               Knud Erik rasmussen

Per Hersdorf

 

Leif Bak var til stede og fik sit tegn.

 

25 års jubilarer: 16 mand:

 

Hans Christian Egetoft                  Harald jensen                      Steen B. Fejerskov Sørensen

Jesper Larsen                                 Erik Pedersen                     Kaj Ib Bank

Peter Nyhuus                                 Jens Kruse Jensen               Richard Skelmose

Johannes Helle Kristensen             Ole Nygaard Sørensen       Poul Erik Ibsen

Villy Helle Kristensen                   Anders Chr. Hjortshøj Kjeldsen

Hugo Damholdt Kristensen          Erik Reinhold Struckmann

 

Richardt Skelmose, Johannes Helle Christensen, Poul Erik Ibsen, Anders Christian Hjortshøj Kjeldsen og Erik Reinhold Struckmann var til stede og fik deres tegn.

 

Marineforeningen vil senere invitere til et mindre traktement for at hædre jubilarerne, samt overrække jubilæumstegn til dem, der ikke var til stede ved generalforsamlingen.

 

12.  Eventuelt.

Hartmann Kunze rejste spørgsmålet om den af bestyrelsen betalte rengøring kr. 11.000 eller frivillig rengøring. Spørgsmålet blev diskuteret, men Bestyrelsen fastholdt forslaget om betalt rengøring.

 

Jens Martin bad om at man rettede kritik til formanden og ikke til andre medlemmer af bestyrelsen. Er der noget man er utilfreds med, så kom frem med det til rette vedkommende, nemlig formanden.

 

Til slut takkede formanden dirigenten for godt samarbejde. Generalforsamlingen sluttede med nedhaling af flag, hvorefter forsamlingen sang andet vers af Kong Christian.

 

Referat

Hans Novrup

Sekretær