Generalforsamling 2018.

Generalforsamling i Fanø Marineforening lørdag 03-02-2018 kl. 1000.
Generalforsamlingen blev indledt med flaghejsning hvorefter 26 deltagende gaster sang første vers af sangen ’Kong Christian’.
Efter flaghejsningen udtalte Jens Martin:
Velkommen til generalforsamlingen. I år bliver det lidt anderledes, idet bestyrelsen ikke har en anbefaling til en bestemt bestyrelses sammensætning. Dvs. generalforsamlingen skal vælge en bestyrelse, der skal styre skibet i næste periode, alle er på valg.
Ligeledes bedes generalforsamlingen vælge en dirigent. Formålet med denne fremgangsmåde er at give vore medlemmer max. Indflydelse på valget og fremtiden

1. Valg af dirigent.
Hartmann Kunze blev enstemmigt valgt.

2. Formandens beretning.
Kære medlemmer. Vi har igen sagt farvel til en af vore venner, nemlig:
Flemming Ørberg
(Det afdøde medlem blev mindet ved 1 minuts stilhed).
Efter generalforsamlingen i 2017, afholdes Nytårskur i Strien, med et ok antal tilmeldte, men vi registrerer en dalende tendens, så vi er måske der, hvor vi kan afholde festen herhjemme i marinestuen, og dermed jo også en vis besparelse. Af øvrige arrangementer, skal nævnes: kransenedlæggelse d.5 maj på Vestre kirkegård, strandrensning, grillfesten med Morsø Marineforening, der denne gang anduvede med 3 fartøjer, flot klaret venner. Martha aften, som sædvanlig hyggeligt. Vores bustur gik denne gang til Dybbøl banke, jeg fornemmede der var en god stemning, blandt vores deltagere, vi indtog et dejligt måltid mad, i Sønderborg Marineforening, inden turen gik hjemad. Udover de her nævnte arrangementer, har der også været afholdt pudsedag, hovedrengøring, mandeaftener og som sædvanligt sluttede året af med julebanko.
Vi har den glæde, at marineforeninger udefra gerne vil opleve Fanø. Vi har således beværtet både Fredericia og Randers marineforeninger samt vist dem rundt på øen, de var yderst glade for vores værtskab.
Bestyrelsen har også deltaget i sendemandsmøde i Ålborg, ved Hans Novrup og Bjarne med fruer, også denne gang valgte vi gallamiddagen fra.
Der blev afholdt distriktsmøde i Fredericia i marts, hvor Mads deltog, samt i efteråret hvor Hartmann og jeg deltog, denne gang i Haderslev.
Som noget nyt har vi afholdt overrækkelse af årstegn på en lidt anderledes måde end vi plejer, P.g.a det store antal af medlemmer som skulle have tegn, besluttede vi at festliggøre ceremonien, med en let anretning I marinestuen, og hvor vores æresmedlemmer Erling og Hans forestod overrækkelsen, dejlig eftermiddag.
Den officielle flagdag, blev i år afholdt i Esbjerg, hvor de nærmeste Marineforeninger deltog. Vi deltog med 5 medlemmer. Jeg tror dette arrangement vil vokse i de kommende år. Et godt tiltag.
For en sjælden gang, måtte vi aflyse en mandeaften p.g.a. for lidt deltagere, jeg tænker, har vi for mange arrangementer?.
Et andet arrangement der også aflystes, var fregatskydningen. Et valg bestyrelsen traf, efter de normale tovholdere, hhv. stoppede og blev excluderet. Samtidig med at kritikken af bestyrelsens frivillige arbejde fortsatte. Den fortsatte kritik af bestyrelsen, udmøntede sig senere i efteråret i en ekstraordinær generalforsamling, hvor hele bestyrelsen ville fratræde.
Resultatet af denne ekstraordinære generalforsamling, der i øvrigt blev ledet af vores distriktsformand Per Dickman, udmøntede sig i, at bestyrelsen indvilligede i at gøre den ordinære periode færdig og derefter lade den kommende generalforsamling vælge en ny bestyrelse, og der er vi nu.
Undervejs i årets forløb, lykkedes det at få installeret et nyt køkken, ny garderobe, et stærkere udsugningsanlæg med timer, samt ny dobbeltdøre ud til haven. Alt sammen hårdt tiltrængt. Dette har kostet os penge, ja, men så er vi også fremtidssikret, hvad dette angår.
Vi har også valgt at bruge ekstern hjælp på den ugentlige rengøring. Vi tror ikke på at vore medlemmer, lader sig vælge ind i en bestyrelse for at gøre rent.
Vi har andre foreninger der har glæde af vores hus, nemlig Shantikoret, Fanø fortælle festival, Fanø i atlantvolden, alle sætter stor pris på vores lokaler.
Vores sponsorer til forskellige aktiviteter, skal også vide, vi er glade for støtten. Her nævnes de i vilkårlig rækkefølge, Spar købmanden, Stoppestedet, Super Brugsen, Nybolig Fanø, Fanø Fisk, Kabyssen, Fanø Fodboldgolf. Jeg ønsker at sige tak til bestyrelsen, Ole Sørensen for en altid pæn have, Carina og HC for køkkenarbejde ved diverse arr. og ikke mindst Hans Brugs for fortrinlig madlavning, Brian for julegløgg til banko osv.
Sluttelig vil jeg også nævne at vores cykelentusiaster, nu har kørt i 10 år, og i den anledning fik det fejret med foredrag og lysbilleder af Leif Husteds 2 sønner Niels og Jens.
Den efterfølgende Tapas mm var sponsoreret af Esbjerg Oilfield Solutions ApS. Tusind tak til Jens og Niels Husted.
Esbjerg skyttelav, har også deltagere fra Fanø Marineforening, jeg er sikker på at flere kan deltage. Vi er faktisk nogle af de bedste, tilmeld jer!!!
Sluttelig vil jeg ønske jer alle en god og konstruktiv generalforsamling, til gavn for marineforeningen.
Mange maritime hilsener JMC.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Indtægter 260.416,42
Udgifter 348.603,32
Underskud – 88.186,9

Kassebeholdning 2.000
Varebeholdning 6.000
Garantkonto 35.000
Checkkonto 48.874
Ø-konto 231.504
Lindevej 12 500.000
Moms 5.143
Aktiver i alt 828.521

Passiver
Egenkapital primo 911.330
Årets resultat -88.187
Vareindkøb 878
Rengøring 4.500

I alt 828.521

Kassereren gjorde opmærksom på, at der var faldende indtægter og stigende udgifter. Der er ikke økonomiske problemer endnu. Ligeledes var der en anbefaling til at få betalt kontingent, så man ikke skal bruge tid på at få de sidste hængere til at betale. En anbefaling at man tilmelder sig betalingsservice. Peter Messmann mente, at regnskabet så godt ud, og at ny renoveringerne kun var af det gode. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Bestyrelsen vil gerne have en dameafdeling op at stå, man vil gerne have dem ind i foreningen. De er så småt startet med at mødes den første søndag i måneden. De finder selv ud af at konstituere sig, og hvad de vil.

Bestyrelsen vil også gerne have malet væggene, de trænger til det.

Bestyrelsen vil også se på bedre toiletforhold.

5. Indkomne forslag.
Indankning af John Pedersens eksklusion ved Michael Benn Thomsen jvf. vedtægternes § 26 stk. 2.
Michael Ben Thomsen mødte ikke op. Derfor var der ingen til at fremlægge John Pedersens sag. John havde forfattet en skrivelse, som blev delt rundt til de deltagende. Herefter var der skriftlig afstemning.
Resultatet blev: 18 stemte for en eksklusion, 4 var imod, og 4 var blanke. Eksklusionen står herefter ved magt.

6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.
Kassereren gennemgik budgettet for indeværende år under fremlæggelse af regnskabet. Kontingent forbliver uændret for 2018.

7. Valg til bestyrelsen:
1. Valg til bestyrelsen:
a. Valg af formand, Jens Martin. Villig til genvalg
Jens Martin blev valgt

b. Valg af kasserer, Bjarne Kirkegaard. Villig til genvalg.
Bjarne Kirkegaard blev valgt

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Herefter gik man over til vælge den nye bestyrelse. Alle var villige til genvalg undtagen Dick Schultz. Foruden de nuværende bestyrelsesmedlemmer, blev følgende foreslået Kel Sørensen, Lars Bo Møller, Hartmann Kunze og Keld Andersen. Herefter gik man over til skriftlig afstemning. Følgende blev valgt:
Mads Larsson 19 stemmer
Hans Novrup, 18 stemmer
Hartmann Kunze 15 stemmer
Lars Bo Møller 14 stemmer
Kel Sørensen 13 stemmer

Valg af suppleanter:
Suppleant Jens Stricker 10 stemmer
Suppleant Klaus Wittusen 9 stemmer

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorer: Erling Christiansen og Peter Messmann blev valgt.
Revisorsuppleant: Verner Nielsen blev valgt.

9. Valg af sendemænd til sendemandmødet.
De udpeges af bestyrelsen.

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.
Mads Larsson og Jens Stricker blev valgt.

11. Eventuelt.

Peter Messmann: Hvis der ikke kommer flere deltagere til nytårskuren, vil det fremadrettet være for dyrt, at afholde det i Strien. Måske skulle vi tilbage til Marineforeningen. Vi kan spare mange penge ved det. Det må så bero på først til mølle princippet, hvis der kun er plads til 40 deltagere. Bestyrelsen har det i tankerne.

Er der dalende medlemstal? Nej, medlemstallet ligger stabilt, og det er vi kendt for i hele landet.

Mads: Mads orienterede om den nye data og beskyttelseslov. Hvad må vi? Hvad må vi ikke?
Mads kommer til at registrere medlemmerne fremover.

Brian: Er der noget i støbeskeen vedr. Cutty Sark i Esbjerg? Ikke på nuværende tidspunkt. Invitationen skal komme fra Esbjerg.

Dick: Takkede af og afleverede sin nøgle til Marineforeningen til Jens Martin.
.
Til slut takkede formanden dirigenten for godt samarbejde. Tak til de fremmødte for en god generalforsamling. Ligeledes ønskede formanden at takke Dick for hans arbejde gennem flere år. Han håbede fortsat, at Dick ville berige Marineforeningen med de gode tegninger til arrangementerne i baren. Ligeledes en tak til Keld Andersen for de gode bidrag i den korte tid han var her.

Generalforsamlingen sluttede med nedhaling af flaget, hvorefter forsamlingen sang andet vers af Kong Christian.

Referat
Hans Novrup
Sekretær