Generalforsamling 2019.

Generalforsamling i Fanø Marineforening lørdag 09-02-2019 kl. 1000.

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Jens Martin Christiansen, Mads Larsson, Hartmann Kunze, Kel Sørensen, Lars Bo Møller, Jens Stricker.

Fraværende: Bjarne Kirkegård, Hans Novrup, Klaus Wittusen.

Generalforsamlingen blev indledt med flaghejsning hvorefter 38 deltagende gaster sang første vers af sangen ’Kong Christian’.

  1. Valg af dirigent.

Erling Christiansen blev enstemmigt valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.

Kære medlemmer. Vi har igen sagt farvel til nogle af vore venner, nemlig: Bent Nygård Iversen, Michael Benn Thomsen, Per Solgård Thomsen, Ole Holger Nielsen, Flemming Sørensen.

Flaget blev sat på halv medens de afdøde blev mindet med 1 minuts stilhed.

Når jeg, nu sidder, og skal lave en beretning om det forgangne år, kan jeg ikke lade være med, at sammenligne med den forrige periode, 2017 til 2018, hvor foreningen var præget af en del uro, der afstedkom en ekstraordinær generalforsamling.  Denne generalforsamling gav lidt ro på, således vi kunne færdig gøre perioden, med den samme bestyrelse.

En ny besætning, har nu arbejdet i e t år.  Et år, hvor jeg har oplevet en anderledes og fornyet energi, der gør, at jeg er villig til at tage en periode mere som formand.

Vi har i den forgangne periode haft de samme aktiviteter på skemaet, men, med en meget lav tilmelding, som gjorde, at vi valgte at aflyse nogle af dem.

Vores nytårskur sidste februar blev flyttet fra Strien til vores marinestue. Der var 27 tilmeldte.

Busturen til Mønsted kalkminer, foregik også med færre deltagere.

Lidt rav i den, havde vi, da fregatskydningen skulle afholdes. Her var der en dobbeltbooking af marinestuen, men med lidt kreativitet, lykkedes det alligevel, at få afviklet tilfredsstillende.

Hvorfor er der vigende deltagelse til vore arrangementer? Mit bud må være, at vi trænger til at forny indholdet i disse, ryste posen. Samtidig, skal vi tage den stigende alder hos vore medlemmer i betragtning.

Bestyrelsen modtager meget gerne input til evt. nye aktiviteter, fra vore medlemmer!!

Vedr. distriktsmøder, dem har vi 2 af om året. Første gang, var i Kolding hvor Mads deltog. Mads og jeg deltog i efterårets møde i Sønderborg, hvor den lokale marineforening lagde lokaler til, for Gråsten/?

Det årlige sendemandsmøde, blev afholdt i Køge, hvor Hartmann og jeg, med ledsagere, deltog. Denne gang, deltog vi i kammeratskabsaftenen om fredagen, selve sendemandsmødet, og tog hjem tit Fanø, hvor vi indtog en lettere middag, i stedet for gallamiddagen. Vi synes det er for dyrt.

Vedr. vores malerisamling, har vi en god kontakt til en lokal, meget dygtig maler, der istandsætter, de skadede billeder, samt fornyer de malerier, der ikke står til at redde. Bestyrelsen, er glad for samarbejdet, og har besluttet, at understøtte processen økonomisk.

Når man, som vi, har ejendom, har vi også udgifter, både til det indvendige og udvendige. Heldigvis, har vi også ildsjæle, der gør, at udgifterne kan holdes i et fornuftigt niveau. Igen i år, vil jeg nævne Ole Sørensen, der som en usynlig tornado, sørger for at omgivelserne er ok. Tak Ole.

Vedr. huset, der har vi lavet aftale, med lokal murermester, om at pudse resten af huset, således at udseendet, mere ligner et Fanøhus.

Denne proces, skal udføres inden vi fejrer vores 75års jubilæum i november. Vi står selv for maling af huset.

Vi har fået installeret et system, der regulerer varmen, alt efter brugen af huset. Her forventer vi en god besparelse.

Af andre ting der står på programmet er udskiftning af stakitter der er ved at være møre, evt. flisebelægning af baghaven, rep. af råd på skure.

Vi har igen været vært for andre marineforeninger, denne gang Sønderborg, der var vældig begejstret. Her vil jeg sige mange tak til Henning Brinch for fremvisning af Fanø i Atlantvoldens museum, med meget kort varsel, da den oprindelige plan var et besøg i Sønderho, men regnen var meget dominerende. I øvrigt, vil det være et besøg værd, for jer der endnu ikke har set museet. Foreningen har fået en invitation, så meld jer til, når der kommer opslag op i marinestuen.

Sidste år, åbnede vi op for, at vore damer kunne komme hver den første søndag i måneden til hyggeligt samvær. Nogle gør, men der er plads til mange flere. Spørg lige derhjemme. Jeg kunne godt forestille mig en dameafdeling som i Esbjerg.

Fanø marineforening, har klaret sig forbavsende godt, vedr. medlemstal, i forhold til mange andre afdelinger. Nu er vi begyndt, at have nedgang, og hvad gør vi så?  Den naturlige fratrædelse, kan vi ikke gøre noget ved, men hvad gør vi ang. tilgangen? For mit eget vedkommende, gør jeg det, at når jeg er sammen med unge mennesker, i alle mulige sammenhænge, spørger jeg, om de ikke kunne tænke sig at blive medlemmer. Af og til lykkes det at erhverve. Man skal bare huske at spørge.

Vi er i gang med at undersøge hvad vi som forening, kan gøre for at tiltrække yngre medlemmer. Vi har jo et værested, så en ide, kunne være at åbne op for forskellige brætspil, som skal være meget populært. Her modtager vi også gerne ideer fra jer.

Pt. reklamerer vi sammen med Esbjerg, og Ribe marineforeninger i Esbjerg Ugeavis, for at få flere medlemmer.

Fanø marineforening, står overfor en 75 års fejring d. 30. november.

Dette arrangement, kommer til at koste mange kræfter.

Vi er startet med et udvalg, der er undervejs med at lave budgetter, invitationer, kontakter til Søværnets tamburkorps osv. Et arrangement der vil koste penge. Vi har af den grund også sløjfet årets nytårskur. Næste års nytårskur, kan også komme i spil. Det må tiden vise.

Vores cykelhold, er stadig i sadlerne, nu er vi i gang med år 11. Vi er stadig 14-15 ryttere, men cykelstien, er rummelig nok, til at der kan være flere. Vi har det dejligt sammen. Kom så!!

Vi deltager ligeledes i Esbjerg Skyttelav, og her er der også plads til flere deltagere.

Jeg vil gerne sende en stor tak, til bestyrelsen, for et godt samarbejde. Samtidig også en stor tak til jer der gør en stor forskel til gavn for vores forening. Ingen nævnt, ingen glemt.

Vi har også en tradition vedr. støtte fra lokale forretningsindehavere.

Her vil jeg gerne takke:

Spar købmanden, Fanø Laks, SuperBrugsen, Nybolig, Kabyssen, Stoppestedet, Havnekiosken, Ny Form, Sportsmassøren, Pandekagehuset, Ost & Deli, Fanø Angus og Merino, og Bent Pedersen, vores chauffør på sommerudflugten. I gør det nemmere. Tak.

Som afslutning på min beretning, vil jeg ønske, at vores forening, og alle jer, vil få en god vind fremover.

Jens Martin Christiansen

Formand

Beretningen blev godtaget.

  3 . Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Omsætning:

Bar salg                      85802                                                                                              

Kisten                        31275                                                     

Shanty                          8783                                                         

 Leje                            15680

Donationer                 15460

Kontingent                 48425

Div. Indtægter             6040

Omsætning              211465

Omkostninger:

Vareforbrug                 45288

Administration               9100

Nytårskur/udflugt        23454

Marinestuen                 72734

Kontingent                   24066

Uden moms                     970

Årets omkostninger   175612

Årets resultat               35853

Marinestuen:

Vedligeholdelse              336

Rengøring                   11090

Forsikringer                 10636

Ejendomsskat             11097

 El                                  6496

 Vand                              3586

 Renovation                   3752

Varme                         14542

 Nyinvesteringer           11200

 Total                             72734

Balance 31-12-2018:

Aktiver

Kassebeholdning           2272

Varelager                       6000

Garantikonto               35000

Ø-konto                    277818

Foreningskonto           38413

Lindevej 12              505000

I alt                            864503

Passiver

Egenkapital primo    828521

Årets resultat               35852

Moms                             130

I alt                           864503

Johannes kommenterede resultat – mindre end tidligere. JMC forklarede: Det skyldes mindre barsalg, lukning til tiden samt mindre i kontingent. Rolf kommenterede kontingent indtægten på 48425 kr. Beløbet skyldes at nogle medlemmer betaler i december måned. Budget under nytårskur/sommerudflugt på 50000 kr. indeholder udgifter til jubilæum. Egil kommenterede vedligeholdelse på 336 kr. Beløbet stammer fra køb af udendørs lamper. Renovering af marinestuen på 58500 kr. under budget indeholder antagelig reparation af murer samt malerier. Kassereren, Bjarne spørge.

  4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Der henvises til formandens beretning

  5. Indkomne forslag.

Hans Carl foreslog at øl priserne ikke sænkes i forbindelse med arrangementer. Derved undgår man konflikter og foreningens formue øges en anelse. Godkendt.

Erling: Stænkplader komfur. Lys udenfor. Begge dele udført. Keld Andersen efterlyser længere tid med lys på den nye lampe udenfor, hvilket undersøges.Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

  6. Budgettet for indeværende år fremgår af det omdelte regnskab. Kontingent forbliver uændret.

7. Valg til bestyrelsen:

Valg af formand. Formanden genopstiller. Valgt.

Valg af kasserer. Er ikke på valg.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Lars Bo Møller og Kel Sørensen. Begge genopstiller. Genvalgte.

Suppleanter: Valgt blev Keld Andersen og Klaus Wittusen,

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valgt blev: Peter Messmann og Rolf Christensen Schmidt. Suppleant: Erling Christiansen.

9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

De udpeges af bestyrelsen. I år holdes mødet i Randers.

10. Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Mads Larsson og Hans Christian Elver Jensen (HC).

11. Eventuelt.

Hans Rasmussen mente at mandeaftener skal sløjfes samt at der skal gøres mere ud af grillfesten og øvrige arrangementer.

Brian mente græsset i haven skal udskiftes med fliser. Forslaget har været diskuteret i bestyrelsen, hvor man regner med en udgift på ca. 25000 kr.

Mette mente at de nuværende borde/bænke er svære at anbringe sig i, når man er kommet op i alderen.

Jan kommenterede lukning af bar lokalet i god tid i forbindelse med besøg udefra. Han ville gerne have mulighed til at hilse på de besøgende. Taget til efterretning af formanden.

Peter Messmann foreslog at murene, der skal renoveres, pudses med farvet cement.

Brian mente at haven vil blive udnyttet bedre med flise belægning…

Mads foreslog at halvdelen af græsset udskiftes med fliser.

Mette foreslog at der indkøbes borde/bænke af plast.

Peter Messmann ønskede oplysninger om tilskuddet fra kommunen. Det er på 14200 kr. Foreningen får tilskuddet fordi Atlantvolden og Shanty Koret kan benytte vore lokaler gratis.

Keld foreslog at der indkøbes runde bænke/borde.

Leif efterlyser fotos i forbindelse med udflugter fra sekretæren. Sekretæren forespørges når han er blevet rask.

Egil: Kommenterer støj ved julebanko. Han vil tage sagen op ved næste bankospil.

Jan bragte emnet buketter ved dødsfald til foreningens udenøs medlemmer op. Gør andre foreninger det? Emnet diskuteres i bestyrelsen.

Peter Messmann efterlyste sponser pleje ved f.eks. grill festen.

Mette mente at mandeaftener skal afholdes, hvis tilmeldingen er tilstrækkelig.

Hans Rasmussen forslog at mad til mande aftener kunne fremstilles af medlemmer hjemme.

Til slut takkede formanden dirigenten for godt samarbejde.   

Han takkede Ole Sørensen for hans havearbejde gennem mange år.

Generalforsamlingen sluttede med nedhaling af flag, hvorefter forsamlingen sang andet vers af Kong Christian.

Efter generalforsamlingen overrakte formanden en gave i form af en flaske whisky til Jens Stricker for han arbejde i bestyrelsen gennem 15 år.

Stedfortrædende sekretær

Hans P. Carl