Generalforsamling 2020.

Generalforsamling i Fanø Marineforening lørdag 15-02-2020 kl. 1000.

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Jens Martin Christiansen, Hartmann Kunze, Kel Sørensen, Lars Bo Møller, Bjarne Kirkegård, Klaus Wittusen og Keld Mathias Andersen.

Fraværende: Hans Novrup, og Mads Larsson.

Generalforsamlingen blev indledt med flaghejsning hvorefter 33 deltagende gaster sang første vers af sangen ’Kong Christian’.

 • Valg af dirigent.

Peter Messmann blev enstemmigt valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var     

lovligt indkaldt.

 • Formandens beretning.

Endnu et år er passeret, og jeg kaster et blik tilbage på de gøremål og udfordringer, der har været.

For det første er der afholdt de sædvanlige arrangementer, såsom distriktsmøde.  Denne gang i Ribe, mandeaften, rengøringsdage, kransenedlæggelse, pudsedage, sendemandsmøde i Randers, udflugt til Frøslevlejeren, og Aabenraa Marineforening, grill fest, med deltagelse af Esbjerg og Ribe Marineforeninger, fregatskydning, og nok et distriktsmøde, denne gang i Sønderborg, jubilæumsfesten den 30.11 og endelig bankospil.

Som det efterhånden er blevet til en tradition, får vi også besøg af andre marineforeninger, denne gang, af Aabenraa.

Vi havde planlagt at møde op til de udsendtes flagdag den 5. september, men noget gik galt. Vi plejer at blive opfordret til at møde op af Esbjerg Marineforening. Vi håber, at det lykkes i år. Det er et rigtig godt arrangement.

Vores traditionelle sammenkomster med Morsø Marineforening tror jeg løber ud i vandet., efterhånden. Jeg vil gøre et forsøg på at genoplive traditionen.

Jeg vil også lige nævne, at vi var nødt til at aflyse nogle arrangementer, bl.a. juleafslutningen, p.ga for få tilmeldte. Det kan jo skyldes at jubilæumsfesten lige var afholdt.

Strandrensningen var aflyst uden at nogen overhovedet havde oplyst om dette.  Dette var skuffende, da vi altid har sat pris på dette meningsfyldte arbejde. Håber det kommer i gang igen.

Lad os lige for en stund rulle tiden tilbage, nemlig til vores grill fest lørdag den 20 juli.

Vi havde i god tid udsendt indbydelser til Esbjerg, Ribe og Morsø Marineforeninger, og selvfølgelig til vore egne medlemmer.  Sædvanen tro skete tilmeldingerne lige så hurtig, som postnord uddeler post.  Vi var allerede ved at rette os ind, arbejdsmæssigt, efter de tilmeldte (20-25 stykker), da der pludselig kom et boom. Esbjerg og Ribe tilmeldte sig i hobetal, og vi var lige pludselig omkring 95 deltagere. Hvad gør man så? Man tager arbejdstøjet på, og går i gang. Vejret var udmeldt til at være ustabilt, og det blev det sandelig også.

Vi fik rekvireret flere bord/ bænkesæt, flere telte, arrangeret indendørs, indkøbt varer til det tilmeldte antal mennesker osv. Da seancen var vel overstået, med mange tilkendegivelser, om en god dag, nød arrangørerne efterfølgende et glas vin. Velfortjent!!

PS.  Det var lidt skuffende, at nogle lokale, boykottede dagen, p.ga de syntes der var for mange deltagere. Vi kunne godt have brugt flere hænder. Stor tak til Kel, Mads, Bjarne, og andre.

Hele året har der været fokus på vores 75-års jubilæum.

Et udvalg blev nedsat til at arrangere festen. Udvalget bestod af Klaus Witussen, Mads Larson og undertegnede.

Udvalget skulle invitere et utal af mennesker, der ligesom havde relationer til Fanø Marineforening, og søfart i det hele taget. Maden skulle udvælges, Strien bestilles, underholdning planlægges, medhjælpere kontaktes osv., osv.

Så kom dagen.  Vejret var ok, for en gang skyld.

Vi var en del mennesker der mødte op på havnen for at modtage Søværnets Tamburkorps, der skulle marchere forrest gennem hovedgade mod marinestuen, hvor de spillede 1 times tid foran en masse mennesker. En fantastisk oplevelse.

Receptionen i marinestuen forløb rigtig godt, selvom vi havde forventet flere besøgende.

Aftenens festligheder i Strien, med underholdning af vores lokale shanty kor foregik med stil og værdighed. Et mindeværdigt 75-års jubilæum.

Et andet arrangement, der fortjener opmærksomhed, er vores kransenedlæggelse.  Dette arrangement er en traditionsbundet, tilbagevendende begivenhed, som jeg synes er meget vigtig. Der mindes vi dem, der omkom under 2 verdenskrig.

Vi afholder højtideligheden sammen Fanø i Atlantvolden.

De møder i overtal i forhold til Marineforeningen. Dette er ikke gode tegn for os. Derfor sæt kryds i kalenderen, og mød op til en god, og vigtig tradition. Opgaverne i forbindelse med vores hus, både indvendigt og udvendigt, er også noget der tager megen tid.

Vi har fået renoveret murværket, pudset, og malet så det fremstår flot. 

Indenfor, er der blevet installeret en varme regulator, således at vi sparer på varmen.  En stor tak til Hartmann og Lars Bo.

Sidst men ikke mindst er vore malerier nu fuldstændigt renoveret på nær 2 stk. som vi har overset. Flot arbejde Kiss.

I den periode vi nu går ind i har vi planer om at udskifte bord/ bænke sættende i haven. De er ved at rådne op. Udskiftning af vore låsesystemer. Vort elnet kommer inde fra naboen, det skal laves om, således vi får strøm fra gaden.

Når jeg tænker på det arbejde der skal udføres i løbet af et år her i marineforeningen,

så tænker jeg på den ugelige rengøring, vedligehold af huset, både ude og indvendigt, hente forsyninger så ingen tørster og sulter, skraldespand køres ud til vejen ugentlig, barvagter skal besættes (104 gange om året) distriktsmøder, sendemandsmøde og mange andre ting, så skal der være flere hænder, man kan trække på. Derfor ligger der endnu engang en tilmeldings liste, hvor i kan skrive jer på, til det, i nu synes i magter. Tak.  Her skal også lige nævnes, at bestyrelsen ikke har været for gode til at kontakte dem, der har skrevet sig på, det gør vi fra nu af.

Vi hørte under jubilæumsfesten hvor distriktsformand sige, at han var meget glad for, at vi kunne fastholde vor medlemsskare.

Vi er Danmarks største Marineforening, målt pr. indbygger. Flot!  Men vi skal se længere frem. Der er behov for nye medlemmer. Vi har også behov for fornyelse af vores tankegange, således, at der kan tiltrækkes yngre kræfter og måske andre og anderledes ideer. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det store arbejde der er udført. En særlig tak, til vor sekretær, Hans Novrup, samt vores kasser Bjarne Kirkegård, der trods alvorlig sygdom, begge formåede at klare deres arbejde. Samtidig vil vi sende mange positive tanker til dem, af vore medlemmer, der er blevet ramt af forskellige sygdomme.

Vi er en Marineforening med en mindeværdig fortid, og stolte traditioner. Lad os fortsætte denne kurs, således at eftertiden vil sige: ”De gjorde det også godt”.

Med disse ord vil jeg give ordet til dirigenten.

            Jens Martin Christiansen

            Formand

Formandens beretning og kommentarer hertil:

Vi får strøm via et kabel fra naboens hus

 • JMC og andre mener vi skal have vores egen tilslutning fra vejen

             Bestyrelsesmøde 27/02:

 • Dette giver ekstra udgifter for både os og naboen. Diskuterede om dette er nødvendigt.
 • Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet er per 1. januar 2020 18.500 inkl. moms. Derudover skal vi betale elektriker for tilslutning i kabelskabe og vi skal have kabler gravet ind i huset.
 • Vi blev enige om at vi vil undgå denne udgift hvis naboen er indforstået med at bibeholde nuværende installations arrangement. Jens Martin Christiansen vil tage kontakt til naboen. 

Nyt nøglesystem

 • Der er for mange nøgler i omløb og vi kender ikke navnene på alle nøgleholdere, så vi har besluttet at gøre noget ved dette.
 • Bestyrelsen vil tage beslutning om hvad vi gør
 • Rolf kender en dygtig og billig låsesmed som kan hjælpe os med dette

Beretningen blev godkendt.

 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Bjarne gennemgik årsregnskabet.

Omsætning:

Bart salg                     81128                                                                                                

Kisten                        32600                                                    

Shanty                          8953                                                         

Leje/fester                  45365

Donationer                 11716

Kontingent                 41600

Div. Indtægter             2564

Omsætning              223926

Omkostninger:

Vare forbrug                70404

Administration               5618

Jubilæum/udflugt         47091

Marinestuen                 75446

Kontingent                   22895

Uden moms                    2410

Årets omkostninger   223864

Årets resultat                     62

Marinestuen:

Vedligeholdelse              1752

Rengøring                     13780

Forsikringer                   10907

Ejendomsskat               11097

El                                    5694

Vand                                2874

Renovation                   3375

Varme                         14316

Nyinvesteringer          11653

Total                           75446

Efter enkelte kommentarer og svar fra kassereren blev regnskabet godkendt.

 • Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Der henvises til formandens beretning

 • Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 • Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

Budgettet for indeværende år fremgår af det omdelte regnskab. Kontingent forbliver uændret.

 • Valg til bestyrelsen:
 • Valg af formand. Jens Martin Christiansen villig til genvalg for 1 år.

Jens Martin Christiansen valgt for 1 år.

 • Valg af kasserer. Bjarne Kirkegaard villig til genvalg.

Bjarne Kirkegaard valgt for 2 år.

 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Hans Novrup, Mads Larsson og Kunze Hartmann

Hans Novrup villig til genvalg.

Hans Novrup valgt for 1 år.

Mads Larsson villig til genvalg.

Mads Larsson valgt for 2 år.

Kunze Hartmann ønsker ikke genvalg

Hans Christian Elver Jensen valgt for 2 år

Suppleanter: Valgt blev Keld Mathias Andersen og Klaus Wittusen,

 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valgt blev: Peter Messmann og Rolf.

Suppleant: Erling Christiansen.

 • Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

De udpeges af bestyrelsen. I år holdes mødet i Nyborg.

 • Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Mads Larsson og Hans Christian Elver Jensen.

 • Eventuelt.

 Overføre penge til garantkonto. Plads til 70.000, – mere

 • Dette skal diskuteres i bestyrelsen

(Hartmann) Nyt stakit da vores er ved at være færdig. Vi kunne indkøbe sammen med vore to naboer for at gøre det billigt

Bestyrelsen tager punktet op

(Klaus) Hvordan får vi vores informationer vedr. arrangementer o.l. ud til medlemmerne?

Nu bruger vi opslag i baren og på hjemmesiden (ikke altid opdateret)

Foreslået vi bruger ”Det sker på Fanø”

Vi bør bruge TV Fanø, hvor annoncerne er gratis

Bestyrelsen tager punktet op

Hjemmesiden er ikke opdateret, den kan forbedres, bl.a. med en tæller, så vi kan se, hvor mange besøg, vi har på siden.

Der bør være to personer med adgang til siden. Måske kan områderne deles op imellem de to personer

Hvordan gør vi det nemt for folk at aflevere billeder til administratoren af hjemmesiden?

Bestyrelsen tager punktet op.

Foreslået at vi sender en salut efter ”Danmark” når den drager på togt fra Esbjerg.

Bestyrelsen tager punktet op

Fliser i haven

Dette blev igen debatteret.

Knud Erik Bendixen tilbød at lægge fliser gratis, hvis vi hjælper til.

Dette kan vi ikke sige nej tak til, så vi vender den lige i bestyrelsen hvordan og hvornår vi går i gang.

Til slut takkede formanden dirigenten for godt samarbejde.  

Han takkede Kunze Hartmann og den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år.

Generalforsamlingen sluttede med nedhaling af flag, hvorefter forsamlingen sang andet vers af Kong Christian.

Referat

Hans Novrup

Sekretær