Generalforsamling 2021.

Generalforsamling i Fanø Marineforening lørdag 07-08-2021 kl. 1000.

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Jens Martin Christiansen, Mads Larsson, Kel Sørensen, Bjarne Kirkegård, Keld Mathias Andersen og Hans Novrup

Fraværende: Lars Bo Møller og Klaus Wittusen

Inden starten på generalforsamlingen bød formanden Jens Martin Christiansen velkommen. Herefter blev de 4 afdøde medlemmer Henning Nielsen, Villy Helle Kristensen, Hugo Damholdt Kristensen og Svend Enegaard Rasmussen mindet med 2 minutters stilhed. Æret være Deres minde.

Generalforsamlingen blev herefter indledt med flaghejsning hvorefter 23 deltagende gaster sang første vers af sangen ’Kong Christian’.

 • Valg af dirigent.

Peter Messmann blev enstemmigt valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var     

lovligt indkaldt.

 • Formandens beretning.

Det er med en mærkelig fornemmelse, at skulle stå her og afholde en formandsberetning midt på sommeren.

Men det er et krav fra landsbestyrelsen, der mener, at så står foreningerne med et klart mandat til sendemandsmødet den 11. september i Skagen.

Vi i bestyrelsen har talt og blevet enige om, at vi fortsætter arbejdet som hidtil, indtil vi kommer til februar, hvor vi forhåbentlig kommer i normal gænge igen. Dette er noget vi skal have generalforsamlingens tilslutning til, men derom senere.

Jeg vil ikke fortælle om alle de aflyste arrangementer, som vi har haft de seneste halvandet år. Det synes jeg ikke giver mening, men vi har da haft afholdt fregatskydning, grillfester, 5 maj på Vester kirkegård og i år som noget nyt mindehøjtidelighed den 4 maj i samarbejde med kirken og spejderne. Jeg tror dette samarbejde vil bestå i fremtiden, og at vores 5. Maj bliver sløjfet.

Kel og jeg har deltaget i 2 distriktsmøder i henholdsvis Vejle og Aabenraa. Næste gang bliver det Esbjerg der skal afholde det. 

Vores hus har også fået et tiltrængt løft i form af malede vinduer ved Lars Bo, samt malede skure ved Keld Sønderho og HC.

I samarbejde med Esbjerg Marineforening, har vi været i stand til at tage imod 51 mennesker fra Distrikt 3.

Vores opgave gik ud på at fremvise Fanø, samt bespise dem her i marinestuen. Vi har fået stor ros for vores indsats. En tak skal lyde til de frivillige hjælpere Christine, Eva, Bjarke og Kel uden D. Om ikke så længe får vi så besøg af Odense Marineforening.

Det, at drive en forening som vores, kræver en stor engageret skare af mennesker, og her må jeg sige, at vi mangler folk. Hvis foreningen skal drives med det nuværende aktivitets- niveau, skal der flere folk på banen.

Jeg tænker her primært på vores 104 stk. barvagter. En halvering af disse barvagter, kan komme på tale, hvis ikke der kommer mere hjælp. Misforstå mig ikke, vi har medlemmer der gør en forskel, men ikke nok.

Fanø Marineforening er blevet spurgt, om vi vil være med til at tage mod dronningen, hvilket jeg har takket ja til. Dronningen ankommer til Fanø de 1. september. og vi skal stille 20 til 25 medlemmer. Kan vi det?  Der vil komme en tilmeldingsliste op i marinestuen. Det skal lykkes!!

Danmarks Marineforening, har fået et nyt medlemssystem, som skal gøre det meget nemmere for alle at framelde /tilmelde medlemmer samt meget andet. Dette system indebærer også, at de der sidder med disse administratoropgaver, skal på kursus.  Det er efterhånden ikke nemt at sidde frivilligt i foreninger mere. Når der fratræder bestyrelsesmedlemmer, ja så skal der jo nogle nye til. Mit håb, er, at der er nogle af jer, der gerne vil og skal være klar til at deltage i som regel hyggelige og lærerige stunder til gavn for alle vore medlemmer. Tænk allerede nu på, hvordan du vil bidrage til, hvordan fremtiden for marineforeningen skal se ud, når du melder dig til bestyrelsesarbejdet. Jeg kan love dig for, at det bliver givtig for dig at deltage.

Jeg vil slutte nu med min beretning, for der skal jo være noget kød på beretningen, når jeg til februar fratræder formandsposten.

Jens Martin Christiansen

Formand

Beretningen blev godkendt.

 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Bjarne gennemgik årsregnskabet.

Omsætning:

Bar salg                      42.940                                                                                               

Kisten                        15.900                                                   

Shanty                          3.896,5                                                     

 Arrangementer           11.150      

Renter/Donationer     19.664,17

Kontingent                 44.375

Div. Indtægter            

Omsætning                137.925,67

Omkostninger:

Vareforbrug                 35.513,25

Administration               4.216,44

Arrangementer               4.386,36

Marinestuen                 80.256,26

Kontingent                   22.745

Uden moms                   

Årets omkostninger     147.117,31

Årets resultat                9.191,64

Marinestuen:

Vedligeholdelse            11.856,22

 Rengøring                       6.114

 Forsikringer                   11.217,09

 Ejendomsskat               11.090,60

  El                                    5.118,86

  Vand                                3.696,68

   Renovation                     3.375

   Varme                             9.787,81

    Nyinvesteringer            18.000

    Total                             80.256,26

Efter enkelte kommentarer og stor ros for regnskabet efter en lang nedlukning med manglende indtjening, blev regnskabet godkendt.

 • Bestyrelsens forslag, herunder eventuelt orientering om planer for det kommende år.

Bestyrelsen samt suppleanter har talt sammen og blevet enige om, at vi fortsætter arbejdet som hidtil, indtil vi kommer til februar, hvor vi forhåbentlig kommer i normal gænge igen.

Blev enstemmigt vedtaget.

 • Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 • Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.

Kontingent forbliver uændret.

 • Valg til bestyrelsen:

Ikke aktuelt. Se punkt 4

 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 Ikke aktuelt. Se punkt 4

 • Valg af sendemænd til sendemandsmødet.

De udpeges af bestyrelsen. I år holdes mødet i Skagen.

 • Valg af flagbærer og reserveflagbærer.

Ikke aktuelt. Se punkt 4

.

 • Eventuelt.

Mette spurgte om stakit med hensyn til maling og nye havemøbler. Keld svarede at det var på næste års budget.

Hans Peder Carl stillede spørgsmål vedr. betaling til Sparekassen med hensyn til aflevering af penge i døgnboksen. Der var ingen løsning endnu på problemet, men vi arbejder på en løsning.

Erling gjorde opmærksom på, at der på bankens hjemmeside stod en pris på 500 kr. i kvartalet. Bestyrelsen synes, det er mange penge om året og arbejder på en løsning af problemet.

Rolf foreslog, at man mødtes en lørdag eller en hverdag til fælles maling og vedligehold. Der skulle så sættes et opslag op i baren 14 dage før, som man kunne skrive sig på. Ligeledes kunne det stå på hjemmesiden, så man ligeledes kunne tilmelde sig der.

Rolf spurgte vedr. antal medlemmer, og det at medlemstallet er faldende. Odense er god til nye tiltag for nye medlemmer, så hvorfor ikke prøve at kontakte dem og høre, hvad de gør. Vi kan godt lære af hinanden.

Jens Martin roste endnu engang regnskabet trods nedlukning. Ligeledes takkede han revisorerne og cykelholdet.

Stricker spurgte med hensyn til pind 1 og 2. Svar: Det bruges ikke mere.

Peter takkede for god ro og orden og for gode input under eventuelt.

Til slut takkede formanden dirigenten for godt samarbejde.  

Han takkede alle de fremmødte og den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år.

Generalforsamlingen sluttede med nedhaling af flag, hvorefter forsamlingen sang andet vers af Kong Christian. Herefter var der biksemad med spejlæg, som Eva havde lavet med kærlig hånd. En sand fryd for ganen. Mange tak til Eva og Kel.

Referat

Hans Novrup

Sekretær